ستاره شناسان فرانسوی با کمک مدل سازی رایانه ای به این نتیجه رسیدند که در دوران قدیم چند اقیانوس حاوی آب مایع در سیاره زهره وجود

داشته است.

به گزارش اسپوتنیک، با وجود اینکه ما عادت کرده ایم که سیاره زهره را سیاره بی حاصل دارای بیابان های زهر آلود پر از گوگرد و گاز کربنیک با دمای

چتد صد درجه سانتی گراد بدانیم .اما تحقیقات جدید از سوی پژوهشگران دانشگاه سن کونتین فرانسه نشان داده که در دوره اولیه موجودیت سیاره زهره ، چند اقیانوس در سطح این سیاره

وجود داشت و مقدار آب در آنها ده درصد بیشتر از کره زمین بود.