چاینا ایرلاینز تایوان سفارش 3 فروند بوئینگ 777 کارگو به همراه 3 فروند حق گزینش را داد .البته احتمال افزایش سفارش هم است .

این هواپیماها جایگزین 744 کارگو این ایرلاین میشود .