[size=medium]جرایم سنگین کمیسیون اروپا برای تاخیر در پروازها[/size]
[align=center]
[/align]

شرکتهاي هوايي در انگليس ملزم به پرداخت خسارت به مسافران خود به علت تاخير در پرواز و يا لغو ان خواهند شد.
به گزارش روزنامه تايمز در اينترنت، براساس اقدامات تازه اي که کميسيون اروپا براي مقابله با ضعفهاي قوانين مرتبط با پروازهاي هوايي در اروپا بعمل اورده است، مسافراني که در پرواز هاي انها تاخير روي داده است و يا لغو شده مي توانند به سادگي تا ميزان چهار صد و شصت هزار پوند درخواست غرامت کنند. علاوه بران خطوط هوايي موظف خواهند بود براي اينگونه مسافران به خرج شرکت غذا و جا و مکان مطلوب براي اقامت موقت فراهم کنند. کميسيون اروپا مي گويد بزودي دستورالعملهاي تازه اي براي روشن تر شدن قوانين جديد صادر خواهد شد.