سردرگمي مسافران در فرودگاههاي دزفول و مهرآباد

مسافران پرواز شماره 904 شرکت هوايي ايران اير تور به علت تاخير در پرواز تهران به شيراز، در فرودگاه مهرآباد سردرگم شدند.

به گزارش واحد مركزي خبر، به گفته يکي از مسافران، اين پرواز که قرار بود ساعت 45/12 دقيقه ديروز از تهران به سمت شيراز پرواز كند، به علت تاخير عزيمت از دزفول و سوختگيري در اهواز با تأخير ورود به روبرو شدو حدود 140 نفر از مسافران اين پرواز در سالن ترانزيت فرودگاه مهراباد منتظر پرواز فوق العاده ايران اير تور ماندند.

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري علت اين تأخير چند ساعته را، تقاضاي سفر هاي هوايي بيش از توان شركت هاي هواپيمايي و استفاده ازپرواز هاي فوق العاده بمنظور پاسخگويي به بخشي ازتقاضاهاي مردم دانست.

جعفر زاده با بيان اينكه از مسافران پرواز به تاخير افتاده در فرودگاه مهراباد پذيرايي شده است، بدون هرگونه عذرخواهي از مردم گفت: پرواز 904 ايران اير تور به مقصد شيراز پس از چند ساعت تأخير انجام شد.

اين در حاليست كه در فرودگاه دزفول نيز وضعيت مشابهي براي مسافران رخ داد كه با پيگيري فرماندار و نماينده اين شهر سرانجام هواپيما براي سوختگيري به اهواز رفت و پرواز با حداقل 8 ساعت تأخير انجام شد.