کهکشان بچه غورباغه ( UGC 10214 - Tadpole Galaxy )
.این کهکشان عجیب در فاصله ی 420 میلیون سال نوری از ما تشکیل شده است که به نظر می رسد در اثر یک حادثه عظیم شکل گرفته باشد. این ساختار نا هماهنگ و عجیب ، توسط یک کهکشان و در عین حال متراکم تر که در حال عبور از صفحه ی کهکشان ، از چپ به راست بوده ، ایجاد شده است. این مهمان نا خوانده که با نورآبی در امتداد بازوی کهکشان میزبان ، در قسمت پائین - سمت چپ تصویر ، دیده می شود. هر چند در حال حاضر 300،000 سال نوری از مرکز کهکشان میزبان فاصله دارد.

در اثر فشار این برخورد مهیب ، UGC 10214 مقداری از ماده خود را از دست داد و مانند خطوط و نوارهایی از ستاره ها و گاز آنها را در فضا پراکنده ساخت که تقریبأ سه برابر طویل تر از کهکشان راه شیری است. اما این برخورد فقط آثاری مخرب را در پی نداشت بلکه مقدار شگفت انگیزی انرژی در حین برخورد آزاد شد که اصل و بنیاد تولد ستارگان جدید است.

لکه ی آبی قابل مشاهده در خطوط ایجاد شده ، خوشه های واقعأ غول پیکری هستند که هر کدام حاوی میلیونها جرم ستاره ای جوانند که دهها بار داغتر و میلیونها بار روشنتر از خورشید ماست. در آینده ای دور شاید رگه ی آبی کاملأ جدا شده ویک تفکیک شده و مستقل شود و این قسمت گسیخته شده مانند یک کهکشان کوتوله به دور کهکشان مادر بچرخد و تعداد زیادی از خوشه های ستاره ای یاد شده در هاله ی بزرگ تر قرار گیرند.

در زمینه این عکس حدود 6000 کهکشان از گونه های مختلف ، نظیر کهکشانهای برخوردی، جوان و فوق العاده زیبا است. تعدادی از این کهکشانها در فواصل بسیار دوری قرار دارند . آنها شبیه کهکشان هایی هستند که فقط یک میلیارد سال بعد از شروع انبساط کیهان در نخستین دوران رشد و بلوغ عالم بعد از مهبانگ - Big Bang ، بوجود آمدهاند ، موضوعی که در موردش کم می دانیم ویا اصلأ نمی دانیم.

محمد طه قوچ کانلو

www.aerospaceusr.ir