انواع سحابي ها ( kinds of nebulas )

1 - سحابي هاي گسيلشي ( emission) : تجمع ستاره ها در اطراف اين گونه سحابي ها بسيار زياد است و معمولا چندين ستاره بسيار پر نور ( از گونه طيفي O يا B ) در اطاف اين سحابي ها موجودند .

وجود اين ستاره ها باعث مي شود كه اتم هاي گاز هاي موجود در سحابي به حالت بر انگيخته ( يونيزه ) برسند و از خود نور گسيل كنند .

اين گونه سحابي ها از خود نور دارند .

مثال بسيار مشهور اين نوع سحابي ها سحابي جبار ( Orion ) است . كه در زير تصوير آن را مي بينيد .


2 - سحابي هاي بازتابي ( reflection ) : تجمع ستاره ها در اين گونه سحابي ها كمتر است ( از گسيلشي ) و ستاره هاي موجود هم كم نور هستند ( سرد تر از گونه B ) . در اين حاالت سحابي تنها نور ستاره هاي اطراف را بازتاب مي كند .

معمولا طيف اين گونه سحابي ها به دليل بازتاب نور ستاره ها ،‌بسيار شبيه طيف ستارهاست .

و اين هم چند نمونه از اين سحابي ها .
[

img]http://energy.phys.ncku.edu.tw/~astrolab/mirrors/apod/image/0107/ngc1977_aat_big.jpg[/img]
3 - سحابي هاي تاريك ( dark ) : اگر در نزديكي سحابي ها تجمع ستاره بسيار كم باشد (‌يا اصلا ستاره اي در آن اطراف نباشد ) سحابي را تاريك مي نامند (‌چرا كه نه نور از خود دارد و نه ستاره اي هست كه نور آن را بازتاب كند ) .

معمولا اين گونه سحابي ها را به صورت غير مستقيم آشكار سازي مي كنند .

معروف ترين سحابي تاريك ،‌سحابي سر اسب است كه در تصوير زير مي بينيد .


منبع: www.hupaa.com