عربستان سعودي و سنگاپور امروز جمعه در خصوص افزايش شمار پروازهاي خط هوايي ميان دو کشور به توافق رسيدند.
به گزارش خبرگزاري آلمان از سنگاپور، وزارت حمل و نقل سنگاپور با اعلام اين خبر افزود افزايش شمار پروازهاي ميان سنگاپور و شهر دمام در شرق خليج فارس پس از رايزني ميان وزارت حمل و نقل سنگاپور و اداره هوانوردي مدني عربستان سعودي حاصل شده است.
بر اساس اين توافق نامه ، سنگاپور و عربستان در هفته مي توانند تا چهارده پرواز ميان شهرهاي دو کشور از جمله ورود هواپيماهاي سنگاپوري به شهرهاي رياض و جده داشته باشند.
پيشتر در هر هفته سه پرواز ميان سنگاپور و عربستان سعودي وجود داشت.