اعضاي ‪ ۳۲‬انجمن محلي ساكنان اطراف فرودگاه جديد "سووارنا بومي" بانكوك پايتخت تايلند تهديد كردند در صورت عدم تغيير در برنامه پروازها، با به آسمان فرستادن بالن، پروازهاي اين فرودگاه را مختل خواهند كرد.

به گزارش سایت اينترنتي "نيشن"، ساكنان اين مناطق كه بشدت از آلودگي صوتي ناشي از پرواز هواپيماها بر فراز مناطق مسكوني خود ناراحت هستند، اعلام كردند كه پرواز و فرود هواپيماها بايد در بين ساعات ‪ ۲۱‬تا ‪۵‬ صبح قطع شود.

"پراسرت بونگائو" نماينده اين انجمن‌ها در اين‌باره گفت: آخرين مهلت براي اقدام به تعطيلي پروازها هفت سپتامبر (‪ ۱۶‬شهريور) است و پس از آن مردم با به آسمان فرستادن بالن مانع از ادامه فعاليت فرودگاه خواهند شد.

بر اساس اين گزارش، دولت تايلند در زمان ساخت اين فرودگاه بين‌المللي قول خريد منازل ساكنان اطراف آن را به اهالي داد اما پس از تكميل طرح از اقدام به اين كار خودداري كرده است.