بارش شهابي ارابه راني اكنون به اوج خود رسيده است. يكي از وب سايت هايي كه در قاره آمريكا قرار دارد شروع به ضبط و پخش صدای شهابها نموده است که به صورت آنلاین پخش خواهد شد

کلیک کلیک