سومين ماهواره منابع زميني چين و برزيل به آسمان پرتاب شد
.
چين امروز (چهارشنبه) سومين ماهواره منابع زميني ساخت مشترك اين كشور و برزيل را به آسمان پرتاب كرد.

بنا به گزارش خبرگزاري شين هوا ، اين ماهواره موسوم به " ‪ "۰۲ B‬با يك فروند راكت " لانگ مارچ " ساخت چين به فضا پرتاب شد.

اين ماهواره از مركز پرتاب ماهواره‌اي " تاي يوان " در استان " شانسي" در شمال چين پرتاب شد.

ماهواره مذكور ماموريت دارد اطلاعات مربوط به منابع زمين را جمع آوري و به همراه تصاويري از زمين به چين و برزيل و چند كشور ديگر ارسال كند.

اطلاعات اين ماهواره براي اكتشافات علمي، حفاظت از محيط زيست ،كشاورزي، برنامه ريزي شهري و منابع زميني مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دوماهواره قبلي مشترك چين و برزيل به ترتيب در سال‌هاي ‪ ۱۹۹۹‬و ‪ ۲۰۰۳‬در مدار زمين قرار گرفته بود.
.
www.takeoff.ir