فضا - همشهري آنلاين:
هیئت وزیران در جلسه مورخ22/3/1384بنا به پیشنهاد شماره14310/100مورخ 19/5/1383وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و به استناد ماده(9) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات - مصوب 1382- اساسنامه سازمان فضایی ایران را به شرح زیر تصویب كرد:

اساسنامه سازمان فضایی ایران:
ماده1- به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور طالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت‌های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران تشکیل می‌گردد.
ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت موسسه‌دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره می‌شود.
ماده 3 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:
الف - پیگیری و انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور.
ب - تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلند مدت در بخش فضایی کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط جهت پیشنهاد به شورای عالی فضایی.
پ - انجام مطالعات به منظور تدوین سیاست‌های طراحی،ساخت،پرتاب و استفاده از ماهواره‌های تحقیقاتی و کاربردی و ارائه خدمات فضایی جهت پیشنهاد به شورای عالی فضایی.
ت - برنامه ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و فناوری فضایی، تقویت شبکه‌های‌ارتباطی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسط بخش‌های دولتی، تعاونی، خصوصی و نظارت بر اجرای آن‌ها در چارچوب سیاست‌های مصوب شورایعالی فضایی.
ث - مطالعه، پژوهش و آموزشهای کاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوری‌های فضایی.
ج- بررسی نیازها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای و سایر فناوری‌های فضایی در چارچوب مصوبات شورایعالی فضایی.
چ - مشارکت در اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای منطقه‌ای و ملی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات.
ح - اعطای مجوز برای فعالیت‌های فضایی به منظور بهره‌برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضایی شامل ماهواره‌ها، ایستگاه‌های اخذ مستقیم، ایستگاه‌های ارسال مستقیم و کنترل ماهواره‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات.
خ - همکاری با مراجع ذیربط برای تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران غیردولتی برای انجام امور اجرایی و تحقیقاتی فضایی در بخش‌های مختلف کشور.
د - نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادهای منطقه‌ای و بین‌المللی ذیربط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات.
ذ - اجرای برنامه‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی درامور فضایی درچارچوب سیاست‌های کلی نظام.
ر - مدیریت و بهره‌برداری از موقعیت‌های مداری و ما هواره‌ای و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول و پیگیری جهت ثبت بین‌المللی آنها به منظور استفاده بهینه از منابع فضایی.
ز - تهیه و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با شرح وظایف مندرج در ماده (9) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -مصوب 1382- جهت پیشنهاد به مراجع قانونی.
ژ - ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقه‌بندی و بهنگام سازی اطلاعات فضایی.
تبصره 1- سازمان موظف است برای انجام امور و وظایف محول شده از حداکثر توان بخش‌های غیردولتی در چارچوب سیاست های شورایعالی فضایی استفاده نماید.
تبصره 2- مسئولیت تعیین صلاحیت‌امنیتی درخصوص بندهای ح و خ این ماده با مراجع ذیربط خواهد بود.
ماده 4- اعتبارات مورد نیاز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومی بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تامین خواهد شد.
تبصره 1- امکانات، سوابق، نیروی انسانی و اعتبارات پروژه‌های ماهواره‌ای ملی و تحقیقاتی جاری وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این سازمان منتقل می‌گردد.
تبصره 2- سازمان می تواند با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در چارچوب بودجه‌های سنواتی از کمک‌ها و سایر منابع اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن و سایر نهادها استفاده نماید.
ماده 5 - تشکیلات سازمان پس از تدوین توسط سازمان و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل اجرا خواهد بود.
ماده 6- رییس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورایعالی فضایی می‌باشد، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی دستگاه خواهد بود.
ماده 7- رییس سازمان مسئول حسن اجرای امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و برای اداره امور سازمان و انجام مصوبات شورای عالی فضایی دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام در حدود مقررات است و نمایندگی سازمان را در مقابل تمامی مقامات قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر خواهد داشت و نیز می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 12612/30/84 مورخ 8/4/1384 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .


لینک خبر