فرودگاه فضایی جدیدی در خاور دور روسیه ساخته می شود
.
"آناتولی پرمینوف" رئیس آژانس فدرال فضایی روسیه "روس کاسموس" به خبرنگاران اطلاع داد که فرودگاهی فضایی برای پرتاب سفینه های جدید سرنشین دار در خاور دور روسیه تا سال 2020 ساخته می شود که جایگزینی برای فرودگاه فضایی بایکانور در قزاقستان نخواهد بود.

بعقیده پرمینوف باید حداقل یک محدوده جدید ویژه پرتاب های فضایی در خاک روسیه ساخته شود.

وی با اشاره به این که فرودگاه فضایی جدید در خاک روسیه جایگزینی برای بایکانور نخواهد بود، گفت که بایکانور همچنان و بطور کامل به کار خود در راستای تسخیر فضا ادامه خواهد داد و روسیه تصمیم دیگری بجز کار مشترک با قزاقستان ندارد.
.
takeoff.ir