بخش های عمده ای از فضاهای پروازی تحت کنترل و فاقد کنترل به فضاهای پروازی ویژه اختصاص دارد. عملیات پروازی برای هواپیماهای غیرنظامی در داخل این فضاها خطرناک است. در نتیجه پرواز

هواپیماهای غیرنظامی نسبت به نوع منطقه پروازی٬ محدود و یا منع شده است. برای کمک به تشخیص نوع عملیات و قوانینی که در مناطق مختلف اعمال می شود٬ فضاهای پروازی ویژه ٬ به مناطق ممنوع ٬ مناطق محدود٬ مناطق هشدار٬ مناطق عملیات نظامی و مناطق احتیاط تقسیم بندی شده اند.

مناطق ممنوع(PROHIBITED AREAS )

مناطق ممنوع مناطقی هستند که به دلایل امنیت ملی٬ پرواز هواپیماها در آن مجاز نمی باشدمعمولا این مناطق بر روی نقشه های هوایی مشخص شده اند.

مناطق محدود(RESTRICTED AREAS)

در بعضی مناطق٬ پرواز هواپیماها ممنوع نیست. ولی با نوعی محدودیت انجام می شود. در این مناطق که به مناطق محدود معروف هستند٬ خطراتی نامحسوس و غیر قابل تصور مانند آتش توپخانه ٬ تیراندازی هوایی و یا شلیک موشکهای هدایت شونده وجود دارد. مجوز پرواز در این مناطق محدود به وسیله مسئولین کنترل کننده منطقه داده می شود. گاهی ابعاد منطقه طوری است که باید از آنها اجتناب کرد(و یا آنها را دور زد). ولی در هر صورت٬ حتی هنگام عبور از نزدیکی این مناطق باید مراقبت های مخصوصی را انجام داد.

مناطق هشدار(Warning AERAS)

مناطق هشدار نوعی فضای پروازی است که بر فراز آبهای بین المللی یا منطقه ای واقع شده و ممکن است برای پروازهای غیر نظامی خطر ساز باشد. این مناطق می تواند دارای عملکردهای مشابه عملکردهای مناطق محدود نیز باشد.

مناطق عملیاتی نظامی(MILTARY OPEARATIONS AREAS)

منطقه دیگری که مستلزم احتیاط بیشتر است٬ منطقه عملیات نظامی است. این مناطق قسمتهایی از فضا است که در آنها پروازهای آموزشی نظامی و مانورهای دیگر انجام می شود و دارای کف و سقف مشخصی برای انجام فعالیتهای نظامی است. هواپیماهایی که پرواز با دید VFR را انجام می دهند. جهت عملیات در این مناطق منع نشده اند٬ ولی عاقلانه است که تاحد امکان از آنها اجتناب کرد.

نقشه هوایی

مناطق احتیاط(ALERT AREAS)

مناطقی بر روی نقشه های هوایی مشخص شده است که شما را از فعالیت های غیر عادی هوایی و یا محل ازدحام پروازهای آموزشی دانشجویان خلبانی آگاه می سازد. این مناطق مناطق احتیاط هستند.

هنگام عبور از این مناطق باید کاملا احتیاط کرد. خلبانانی که در ایم مناطق فعالیت می کنند و خلبانان عبوری از این نواحی مسئولیتی یکسان (از نظر جلوگیری از بروز سانحه) دارند.

خلبان مهدی انجامی