تمرين‌ امداد و نجات‌ انتقال‌ مجروح‌ از فرودگاه‌ به‌ مراکز بيمارستاني‌ امروز دريزد برگزار شد‌.

کارشناس‌ ستاد حوادث‌ و سوانح‌ غير مترقبه‌ استانداري‌ يزد گفت‌ در اين‌ تمرين‌ پس‌ از دريافت‌ خبر انتقال‌ ‌50‌ مجروح‌ با هواپيما از استان‌ محل‌ حادثه‌ به‌ فرودگاه‌ شهيد صدوقي‌ يزد و اطلاع‌ رساني‌ به‌ همه‌ دستگاههاي‌ مربوطه‌ بيست‌ امبولانس‌ با بيش‌ از پنجاه‌ امدادگر براي‌ انتقال‌ مجروحان‌ به‌ فرودگاه‌ امدند‌.

ملک‌ ثابت‌ افزود يگانها و گروههاي‌ امدادي‌ با سرعت‌ و دقت‌ مجروحان‌ را به‌ بيمارستانهاي‌ استان‌ يزد منتقل‌ کردند‌.

وي‌ امادگي‌ همه‌ دستگاهها براي‌ کمک‌ به‌ مجروحان‌ حوادث‌ ديگر استان‌ ها را از اهداف‌ اين‌ تمرين‌ اعلام‌ کرد‌
.
www.takeoff.ir