کسانی که تمایل دارند هلال ماه مبارک رمضان را رصد کنند فردا جمعه از ساعت 19:51 به مدت 20 دقیقه فرصت دارند که به سمت غرب محل سکونت خود با دقت به جستجوی این هلال که گفته میشود طول مناسبی برای رصد دارد(حدود145 درجه) بپردازند.
برای رصد دقیق می توانید 16 درجه به سمت چپ خورشید که در حال غروب است توجه کنید.(راهنمایی: هر مچ مشت دست که خود دست رست کشیده شده 10 حدود تا 12 درجه است)