پرتاب‌ ماهواره‌ اريان‌ ست‌ يازده‌ چند روز به‌ تعويق‌ افتاد
.
شرکت‌ اروپايي‌ اريان‌ اسپيس‌ اعلام‌ کرد پرتاب‌ ماهواره‌ اينتل‌ ست‌ يازده‌ که‌ قرار بود سه‌ شنبه‌ دوم‌ ماه‌ اکتبر انجام‌ گيرد چند روز به‌ تعويق‌ افتاد‌.

به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ شين‌ هوا از پاريس‌‌شرکت‌ اريان‌ اسپيس‌ در بيانيه‌ اي‌ اعلام‌ کرد يکي‌ از مشتريان‌ اين‌ شرکت‌ قصد دارد بررسي‌ هاي‌ تکميلي‌ را بر روي‌ اين‌ ماهواره‌ انجام‌ دهد و به‌ همين‌ دليل‌ شرکت‌ اريان‌ اسپيس‌ پرتاب‌ اينتل‌ ست‌ يازده‌ را که‌ قرار بود سه‌ شنبه‌ اتي‌ انجام‌ گيرد چند روزي‌ به‌ تعويق‌ انداخت‌‌.

اين‌ شرکت‌ اعلام‌ کرد تاريخ‌ جديدي‌ براي‌ پرتاب‌ اين‌ سفينه‌ در روزهاي‌ اتي‌ تعييد خواهد شد‌.

شايان‌ ذکر است‌ شرکت‌ اريان‌ اسپيس‌ اولين‌ شرکت‌ پرتاب‌ ماهواره‌ در جهان‌ است‌ که‌ از زمان‌ تاسيس‌ خود در بيست‌ و پنج‌ سال‌ پيش‌ حدود دويست‌ و چهل‌ و هشت‌ ماهواره‌ به‌ فضا پرتاب‌ کرده‌ است‌ که‌ اين‌ شصت‌ درصد ماهواره‌ هاي‌ تجاري‌ حال‌ حاضر در جهان‌ است‌‌.
www.takeoff.ir