مهندس رضا فضلی با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمت سرپرستی سازمان فضایی منصوب شد.به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکمی که از سوی مهندس رضا تقی پور صادر شده آمده است: "جناب آقای رضا فضلی خجیر نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی، جنابعالی را به سمت سرپرست سازمان فضایی ایران منصوب می نمایم."در بخش دیگری از حکم رضا فضلی خجیر آمده است: "امید است در جهت تحقق اصول چهارگانه دولت شامل عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و همچنین نصب العین قراردادن تقوای الهی برابر چارچوب شرح وظایف محوله جدیت و تلاش وافری را ایفا کنید."مهندس رضا تقی پور وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این رئیس سازمان فضایی بود.