دو لکه ی خورشیدی در هنگامیکه مدار زمین به سمت اعتدال پاییزی می رفت پدیدار شدند.