برنامه‌ هاي‌ جديد روسيه‌ در فضا
.
فدراسيون‌ روسيه‌ براي‌ برتري‌ يافتن‌ در مقابل‌ فعاليت‌ رقيبان‌
اروپايي‌ و امريکايي‌ خود در فضاي‌ خارج‌ از جو کره‌ زمين‌ ‌ برنامه‌
هاي‌ جديدي‌ را اجرا خواهد کرد‌
به‌ گزارش‌ واحد مرکزي‌ خبر از سن‌ پترزبورگ‌ ‌ ‌اناتولي‌ پرمينوف‌‌
رييس‌ سازمان‌ فضايي‌ فدراسيون‌ روسيه‌ اعلام‌ کرد ‌ روسيه‌ هم‌ اکنون‌
طرحهاي‌ مهمي‌ را براي‌ تسلط بيشتر در مدار کره‌ زمين‌ اجرا مي‌ کند‌
اين‌ مقام‌ روسي‌ افزود روسيه‌ اکنون‌ ‌95‌ ماهواره‌ مانند ماهواره‌
هاي‌ نظامي‌ و جاسوسي‌ را در مدار کره‌ زمين‌ در اختيار دارد که‌ تا
پايان‌ سال‌ جاري‌ ميلادي‌ با فرستادن‌ هشت‌ ماهواره‌ جديد ديگر به‌ فضا
‌ شمار انها به‌ ‌103‌ ماهواره‌ افزايش‌ مي‌ يابد‌
اناتولي‌ پرمينوف‌ همچنين‌ گفت‌‌ فدراسيون‌ روسيه‌ در سه‌ سال‌ گذشته‌
فناوري‌ فضايي‌ خود را به‌ ميزان‌ قابل‌ توجه‌ ‌60‌ درصد افزايش‌ داده‌
است‌ و براساس‌ برنامه‌ هاي‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ اين‌ سير صعودي‌ همچنان‌
ادامه‌ خواهد يافت‌‌
براساس‌ اخرين‌ گزارشها روسيه‌ همچنين‌ طرحهاي‌ عظيمي‌ را براي‌ تکميل‌
سامانه‌ کمربندي‌ ردياب‌ و هدايت‌ کننده‌ خود موسوم‌ به‌ ‌گلوناس‌‌ در
دست‌ اجرا دارد‌
به‌ گفته‌ رييس‌ سازمان‌ فضايي‌ فدراسيون‌ روسيه‌ ‌ بودجه‌ اختصاص‌
يافته‌ براي‌ برنامههاي‌ فضايي‌ اين‌ کشور تا پايان‌ اين‌ دهه‌ ‌
سالانه‌ ‌25‌ درصد رشد خواهد داشت‌‌
پرمينوف‌ همچنين‌ بر همکاريهاي‌ روسيه‌ و قزاقستان‌ در زمينه‌ علوم‌ و
صنايع فضايي‌ تاکيد کرد و گفت‌‌ روسيه‌ به‌ منظور استفاده‌ از ايستگاه‌
‌بايکونور‌ براي‌ پرتاب‌ سفينه‌ هاي‌ فضايي‌ خود هيچ‌ مشکلي‌ با دولت‌
قزاقستان‌ ندارد‌
روسيه‌ بيشتر سفينههاي‌ فضايي‌ خود را از ايستگاه‌ فضايي‌ بايکونور که‌
در خاک‌ قزاقستان‌ قرار دارد به‌ فضا پرتاب‌ مي‌ کند‌
.
iribnews.ir
.
1386/6/11