اموز و فرداست که ناسا 1 فضاپیما با 8 خدمه بفرسته بالا که کارش تعمیر بغضی از قسمت هایایستگاه فضایی است
اگر اطلاعات جدید پیدا کردم میگم