تحليلي‌ بر واکنشهاي‌ رسانه‌ اي‌ به‌ بمباران‌ مواضع پژاک‌ توسط سپاه‌
.
روند رو به‌ گسترش‌ تحرکات‌ پژاک‌ که‌ معلول‌ خلائ‌ امنيتي‌ موجود در مرزهاي‌
ترکيه‌ و عراق‌ و عدم‌ تسلط نيروهاي‌ انتظامي‌ اين‌ کشور ‌بالاخص‌ عراق‌‌ بر
مرزهايشان‌ است‌‌ باعث‌ شد تا نيروهاي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌‌ حملات‌
متعددي‌ را در هفته‌ قبل‌ به‌ کوهستان‌ قنديل‌ که‌ پناهگاه‌ افراد پژاک‌ به‌ شمار
ميضرود‌ انجام‌ داده‌ و در اين‌ راستا از اتشبار توپخانه‌ و بمباران‌ هوائي‌
نيز بهرهضگيرد‌
شايان‌ ذکر است‌ سپاه‌ پاسداران‌ با انتشار اطلاعيهضهايي‌ ‌ از ساکنين‌ مناطق‌
مرزي‌ جنوب‌ و شرق‌ کردستان‌ خواسته‌ است‌ که‌ براي‌ حفظ جان‌ خود و کمک‌ به‌
پاکسازي‌ منطقه‌ از اشرار پژاک‌‌ منطقه‌ را موقتا تخليه‌ کنند تا اين‌ افراد
نتوانند از مردم‌ بيضگناه‌ بعنوان‌ سپر انساني‌ استفاده‌ کنند‌
اين‌ حملات‌ از ساعت‌ ‌12‌ ظهر جمعه‌ ‌2‌ شهريور ماه‌ شدت‌ گرفت‌ و طي‌ ان‌ مناطق‌
الوده‌ به‌ تحرکات‌ پژاک‌ نظير قرناقه‌‌ اشقوکه‌‌ سينه‌ موکه‌‌ در دامنه‌ کوه‌
قنديل‌ و همچنين‌ اطراف‌ شهر چومان‌ مورد بمباران‌ قرار گرفت‌‌
اين‌ حملات‌ که‌ در راستاي‌ هدف‌ کلي‌ نظام‌ مبني‌ بر مبارزه‌ با هر گونه‌ منشائ‌
ناامني‌ و بيضثباتي‌ در مناطق‌ مختلف‌ کشور ‌بخصوص‌ مناطق‌ مرزي‌‌ و مقابله‌ با
حرکات‌ تروريستي‌ صورت‌ ميضگيرد‌ واکنشضهاي‌ رسانهضاي‌ و گروهي‌ متعددي‌ را در
پي‌ داشت‌ که‌ به‌ اختصار در ذيل‌ ميضايند‌
الف‌ ‌ واکنش‌ گروهها‌ افراد و رسانهضهاي‌ کرد زبان‌ ‌
‌ کردنيوز‌ نيروهاي‌ سپاه‌ در مناطق‌ جنوب‌ کردستان‌‌ تا عمق‌ پنج‌ کيلومتري‌
نفوذ کردهضاند و خسارات‌ زيادي‌ به‌ مراتع و باغات‌ و احشام‌ روستائيان‌ وارد
کردهضاند‌ همچنين‌ نيروهاي‌ رژيم‌ اسلامي‌‌ صدها تن‌ از مردم‌ منطقه‌ را به‌
اتهام‌ همکاري‌ با پژاک‌ دستگير کردهضاند‌ ‌3‌‌ شهريور ‌‌86‌
‌ انجمن‌ رهبري‌ کوما جواک‌ کردستان‌ ‌‌‌‌‌‌ همزماني‌ قتل‌ عام‌ مردم‌ کرد توسط
توپخانه‌ سپاه‌ پاسداران‌ و ارتش‌ ترکيه‌‌ اتفاقي‌ نميضتواند باشد و اهداف‌
اصلي‌ اين‌ حملات‌ جلوگيري‌ از گسترش‌ جنبش‌ رهائي‌ بخش‌ کرد است‌‌ ‌روژهه‌ لات‌ ‌
‌3‌ شهريور ‌‌86‌
‌ عبدالرحمن‌ صديق‌‌ شخصيت‌ مذهبي‌ کرد‌ اشغالگران‌ خاک‌ کردستان‌‌ دولتها و
رژيمضهاي‌ اسلامي‌ هستند‌ نه‌ امريکا‌ ‌روزهه‌ لات‌ ‌ ‌3‌ شهريور ‌‌86‌
‌ سايت‌ کردي‌ روژهه‌ لات‌‌ خسارات‌ فراواني‌ به‌ زمينداران‌ و دامداران‌ منطقه‌
وارد شده‌ و به‌ کلي‌ محصولات‌ يکسال‌ تلاش‌ و کوشش‌ انها از بين‌ رفته‌ است‌‌
‌ روزنامه‌ خبات‌‌ ارگان‌ رسمي‌ حزب‌ دموکرات‌ کردستان‌ عراق‌‌ بر اثر اتشبار
ايران‌ بر کوهستان‌ قنديل‌‌ اهالي‌ چند روستا خانمان‌ خود را ترک‌ کرده‌ و چند
روستاي‌ ديگر نيز اماده‌ ترک‌ سکونتگاه‌ خود ميضشوند‌ ‌بيضبيضسي‌ ‌ ‌1‌ شهريور
‌‌86‌
‌ شبکه‌ تلويزيوني‌ کردستان‌‌ نماينده‌ اتحاديه‌ ميهني‌ در تهران‌‌ در حال‌ تلاش‌
براي‌ پايان‌ دادن‌ به‌ اين‌ حملات‌ سپاه‌ است‌‌ ‌بيضبيضسي‌ ‌ ‌1‌ شهريور ‌‌86‌
‌ روزنامه‌ کردي‌ ئاسو عراق‌‌ دولت‌ خود مختار کردستان‌ عراق‌‌ بايد مواضع
قاطعي‌ در برابر حملات‌ ايران‌ اتخاذ کند‌ ‌بيضبيضسي‌ ‌ ‌1‌ شهريور ‌‌86‌
‌ محمود عثمان‌‌ عضو فهرست‌ کردهاي‌ عراق‌‌ ايرانيها به‌ علت‌ مخالفت‌ با تشکيل‌
منطقه‌ کردنشين‌ در عراق‌ و به‌ بهانه‌ وجود کردهاي‌ مخالف‌ خود‌ شمال‌ عراق‌ را
بمباران‌ ميضکنند‌ ‌واحد مرکزي‌ خبر ‌ ‌3‌ شهريور ‌‌86‌
‌ عبدالواحد قواني‌‌ بخشدار چومان‌ استان‌ سليمانيه‌‌ ايران‌‌ جنگ‌ تمام‌ عياري‌
را اغاز کرده‌ است‌‌ ‌واحد مرکزي‌ خبر ‌ ‌2‌ شهريور‌‌86‌
‌ جبار ياور‌ مسئول‌ امور امنيتي‌ کردستان‌ عراق‌‌ نيروهاي‌ حکومت‌ محلي‌
کردستان‌ عراق‌‌ اماده‌ مقابله‌ با هر گونه‌ حملهضاي‌ به‌ مردم‌ کردستان‌ هستند‌
‌واحد مرکزي‌ خبر ‌ ‌2‌ شهريور ‌‌86‌
‌ حسين‌ محمد‌ فرماندار شهر ‌قلعه‌ ديزه‌‌ سليمانيه‌ عراق‌‌ اين‌ بمباران‌ باعث‌
ايجاد خسارتهاي‌ زيادي‌ به‌ منطقه‌ و وقوع‌ اتش‌ سوزي‌ در برخي‌ از باغات‌ و
مزارع‌ شده‌ است‌‌ ‌مجاهدين‌ ‌ ‌2‌ شهريور ‌‌86‌
ب‌‌ واکنش‌ رسانهضهاي‌ خارجي‌ ‌
‌ خبرگزاري‌ رويترز‌ مقامات‌ کرد شمال‌ عراق‌‌ ايران‌ را به‌ گلوله‌ باران‌
سراسر اين‌ مرز متهم‌ کردند و ادعا کردند که‌ خساراتي‌ به‌ زمينضهاي‌ کشاورزي‌
وارد امده‌ است‌ ‌واحد مرکزي‌ خبر ‌ ‌2‌ شهريور ‌‌86‌
‌ هفته‌ نامه‌ تايم‌‌ حمله‌ اخير سپاه‌ پاسداران‌ مقدمهضاي‌ است‌ براي‌ يک‌ نبرد
گستردهضتر از سوي‌ ايران‌‌ ‌روژهه‌ لات‌ ‌ ‌3‌ شهريور ‌‌86‌
‌ روزنامه‌ کازتا چاپ‌ روسيه‌‌ نيروهاي‌ امنيتي‌ محلي‌ در کردستان‌ عراق‌‌ قادر
به‌ متوقف‌ کردن‌ نيروهاي‌ نظامي‌ ايران‌ نيستند‌ اکنون‌ اين‌ سئوال‌ پيش‌ ميضايد
که‌ ايا پنتاگون‌ به‌ درگيري‌ مستقيم‌ با رژيم‌ ايران‌ تن‌ خواهد داد‌ ‌مجاهدين‌
‌ ‌2‌ شهريور ‌‌86‌
‌ شبکه‌ خبري‌ سيضانضان‌ ترک‌‌ حکومت‌ محلي‌ کردستان‌ عراق‌ بار ديگر بر
ناخشنودي‌ خود از عمليات‌ نيروهاي‌ ايراني‌ عليه‌ پژاک‌ تاکيد کرد‌ ‌واحد
مرکزي‌ خبر ‌ ‌2‌شهريور ‌‌86‌
‌ خبرگزاري‌ شينهوا‌ اين‌ حملات‌ خسارت‌ مادي‌ زيادي‌ به‌ اموال‌‌ مزارع‌ و
دامهاي‌ مناطق‌ مرزي‌ وارد کرده‌ و بسياري‌ از ساکنين‌ مناطق‌‌ مجبور به‌ ترک‌
خانهضهايشان‌ شدند‌ ‌واحد مرکزي‌ خبر ‌ ‌2‌ شهريور ‌‌86‌
‌ روزنامه‌ زمان‌ ترکيه‌‌ نيروهاي‌ مسلح‌ ايران‌ در چارچوب‌ عمليات‌ گسترده‌ عليه‌
پژاک‌ تا عمق‌ ‌5‌ کيلو متري‌ وارد خاک‌ عراق‌ شدند‌ ‌واحد مرکزي‌ خبر ‌ ‌2‌
شهريور ‌‌86‌
‌ روزنامه‌ يني‌ شفق‌ ترکيه‌‌ برخي‌ منابع نزديک‌ به‌ پضکضک‌ مدعي‌ هستند ايران‌ و
ترکيه‌ طرحي‌ پنهاني‌ براي‌ سرکوب‌ اين‌ گروه‌ دارند‌ ‌واحد مرکزي‌ خبر ‌ ‌2‌
شهريور ‌‌86‌
‌ بيضبيضسي‌‌ سپاه‌ پاسداران‌‌ همچنان‌ در تعقيب‌ اعضاي‌ گروه‌ کرد پژاک‌‌ به‌
حمله‌ به‌ مناطقي‌ در نواحي‌ کردنشين‌ عراق‌ ادامه‌ ميضدهد‌ ‌بيضبيضسي‌ ‌ ‌1‌
شهريور ‌‌86‌
‌ راديو فردا‌ توپخانهضهاي‌ ايران‌ و ترکيه‌ بطور همزمان‌ و به‌ مدت‌ چند روز‌
مناطق‌ مسکوني‌ کردستان‌ عراق‌ را گلوله‌ باران‌ کردند و برخي‌ مناطق‌ دچار اتش‌
سوزي‌ شد‌ ‌3‌‌ شهريور ‌‌86‌
جمع بندي‌
از مجموع‌ مواضع و پوشش‌ خبري‌ رسانهضها و مسئولين‌ کرد و خارجي‌‌ چند نکته‌
مهم‌ استنباط ميضشود‌
‌‌1‌ رويکرد کلي‌ رسانهضهاي‌ کرد زبان‌‌ در راستاي‌ بزرگنمايي‌ و القائ‌ مسکوني‌
بودن‌ مناطق‌ بمباران‌ شده‌ و همچنين‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ مزارع‌ و احشام‌ اکراد
ميضباشد‌
‌‌2‌ تاکيد زياد و تکرار کلمه‌ ‌کرد‌ يا ‌مناطق‌ کرد نشين‌‌ از سوي‌ رسانهضها
بالاخص‌ رسانهضهاي‌ غربي‌‌ به‌ منظور نشان‌ دادن‌ تضاد شديد جمهوري‌ اسلامي‌ با
قوميتها و اقليتهاي‌ منتقد ميضباشد‌
‌‌3‌ رسانهضهاي‌ کرد زبان‌ و همچنين‌ راديو فردا درصدد القائ‌ وجود يک‌ برنامه‌
و طرح‌ هماهنگ‌ از سوي‌ دولتين‌ ايران‌ و ترکيه‌ براي‌ سرکوب‌ کردها ‌به‌ بهانه‌
وجود کردهاي‌ مخالف‌ خود در شمال‌ عراق‌‌ هستند‌
‌‌4‌ موضع برخي‌ مطبوعات‌ روسي‌ در تحرک‌ امريکا ‌بطور مشخص‌ پنتاگون‌‌ براي‌
حمله‌ به‌ سپاه‌‌ جاي‌ تامل‌ و دقت‌ بسيار دارد و بنظر ميضرسد کاملا هدفمند
است‌ و در اين‌ زمينه‌‌ سايت‌ سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌ ‌منافقين‌‌ به‌ انعکاس‌ و
بازنمائي‌ گسترده‌ تحليلضهاي‌ اين‌ مطبوعات‌ پرداخته‌ و از ان‌ استقبال‌ کرد‌
‌‌5‌ برخي‌ مقامات‌ کرد‌ درصدد القائ‌ اشغالگري‌ ايران‌ و ترکيه‌ و همچنين‌ نشان‌
دادن‌ امريکا بعنوان‌ دولت‌ مدافع اکراد هستند‌
‌‌6‌ رسانهضهاي‌ ترک‌‌ بطور تلويحي‌ از اين‌ عمليات‌ حمايت‌ کردند و برخي‌ مقامات‌
ترک‌ نظير عبدالله‌ گل‌‌ اين‌ عمليات‌ را حق‌ مسلم‌ ايران‌ براي‌ دفاع‌ از مرزهاي‌
خود دانستند‌
‌‌7‌ پوشش‌ گسترده‌ عمليات‌ سپاه‌ در مناطق‌ مرزي‌ و انعکاس‌ گسترده‌ واکنشضها به‌
اين‌ عمليات‌‌ توسط بيضبيضسي‌‌ موضوعي‌ مهم‌ و در خور توجه‌ است‌‌
‌‌8‌ به‌ نظر ميضرسد رسانهضهاي‌ کرد و همچنين‌ بسياري‌ از رسانهضهاي‌ خارجي‌
درصدد پيوند زدن‌ مسائل‌ گروهک‌ پژاک‌ با کل‌ اکراد در ايران‌ هستند تا
بدينوسيله‌ حمايت‌ کردهاي‌ داخل‌ ايران‌ را از انها بدست‌ اورند و در واقع
چنين‌ القائ‌ کنند که‌ پژاک‌‌ بخاطر ازادي‌ و استقلال‌ کردهاي‌ ايران‌‌ سرکوب‌
ميضشود‌
‌‌9‌ برخي‌ رسانهضهاي‌ غربي‌ نظير هفته‌ نامه‌ تايم‌‌ درصدد القائ‌ اين‌ مطلب‌
هستند که‌ هدف‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و مشخصا سپاه‌ از اينکار‌ هشدار به‌ امريکا
در مورد قرار دادن‌ سپاه‌ در ليست‌ گروههاي‌ تروريستي‌ ميضباشد و سپاه‌ قصد
دارد اين‌ پيام‌ را به‌ امريکائيها برساند که‌ در صورت‌ تحقق‌ اين‌ امر‌ علاوه‌
بر بغداد و جنوب‌ عراق‌‌ مناطق‌ ديگر اين‌ کشور نظير کردستان‌ را نيز متشنج‌
خواهد کرد‌
‌‌10‌ در کل‌ به‌ نظر ميضرسد با توجه‌ به‌ روند رو به‌ افزايش‌ عملياتهاي‌
تروريستي‌ پژاک‌ در کشور اينکار سپاه‌‌ عملي‌ منطقي‌ و با توجيه‌ سياسي‌ و
نظامي‌ بوده‌ و تاثير مثبتي‌ در کاهش‌ توان‌ عملياتي‌ اين‌ گروه‌ براي‌ انجام‌
حرکات‌ خرابکارانه‌ در مرزها و داخل‌ کشور خواهد داشت‌‌

راهکارهاي‌ پيشنهادي‌ رسانهضاي‌
‌‌1‌ رويکرد کلي‌ رسانه‌ ملي‌ بايد بر جدا کردن‌ حساب‌ ‌ گروهک‌ تروريستي‌ پژاک‌‌
از مردم‌ بزرگوار مناطق‌ کردنشين‌ داخل‌ کشور و حتي‌ تمام‌ اکراد منطقه‌ باشد و
به‌ نوعي‌ بر مخالفت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ با حرکات‌ تروريستي‌ و مخرب‌ پژاک‌ تاکيد
شود‌ ‌شبکهضهاي‌ استاني‌ مناطق‌ کردنشين‌ داخل‌ کشور ‌ شبکه‌ العالم‌ ‌ راديو
برونمرزي‌ کردي‌‌
‌‌2‌ بر وابستگي‌ پژاک‌ به‌ ايالات‌ متحده‌ و حمايتهاي‌ پشت‌ پرده‌ امريکا از
اقدامات‌ تروريستي‌ ان‌ تاکيد شود‌ در اين‌ زمينه‌‌ گزارش‌ ريس‌ الريش‌ روزنامه‌
نگار معروف‌ امريکايي‌‌ ميضتواند منبع خوبي‌ باشد‌ ‌تفاسير خبري‌ ‌ ويژهضهاي‌
سياسي‌‌
‌‌3‌ بزرگنمايي‌ تضاد عقيدتي‌ پژاک‌ که‌ خود را گروهي‌ سوسيال‌ دموکرات‌ ميضنامد
ولي‌ با امريکا بعنوان‌ نماد امپرياليسم‌ در تعامل‌ تنگاتنگ‌ است‌‌ ‌شبکهضهاي‌
استاني‌ کردنشين‌ ‌ شبکه‌ ‌1‌ و ‌2‌ و خبر‌
‌‌4‌ اهداف‌ واقعي‌ سپاه‌ در اين‌ عمليات‌ مبني‌ بر مبارزه‌ با تروريسم‌‌ تبيين‌
شود‌ ‌پرسضتيضوي‌ ‌ العالم‌ و خبر‌
‌‌5‌ از بزرگنمايي‌ و انعکاس‌ زياد اعمال‌ خرابکارانه‌ اين‌ گروه‌ که‌ به‌ شهادت‌
نيروهاي‌ نظامي‌ منجر شده‌ خودداري‌ شود‌ ‌پرهيز از القاي‌ ناتواني‌ نيروهاي‌
نظامي‌ و امنيتي‌ کشور‌
‌‌6‌ از پيوند زدن‌ اخبار عمليات‌ نظاميان‌ ترکيه‌ با نيروهاي‌ نظامي‌ ايران‌
عليه‌ اکراد معاند‌ خودداري‌ شود‌
‌‌7‌ سکوت‌ دولتهاي‌ غربي‌ ‌بالاخص‌ امريکا‌ در مورد حملات‌ شيميايي‌ رژيم‌ صدام‌
به‌ مناطق‌ کردنشين‌ ايران‌ و عراق‌ ‌نظير سردشت‌ و حلبچه‌‌ بعنوان‌ نماد
بيضتوجهي‌ اين‌ دولتها به‌ مسائل‌ اکراد مطرح‌ و بزرگنمائي‌ شود‌ ‌شبکهضهاي‌
برونمرزي‌ انگليسي‌ و عرب‌ زبان‌ ‌ شبکه‌ خبر ‌ شبکهضهاي‌ استاني‌ کردنشين‌ ‌
راديوهاي‌ کردي‌ داخل‌ و خارج‌‌
‌‌8‌ اقدامات‌ دولت‌ نهم‌ در مورد توسعه‌ در مناطق‌ کردنشين‌‌ انعکاس‌ کامل‌ داده‌
شود‌ ‌شبکهضهاي‌ استاني‌ کردنشين‌ ‌ راديوهاي‌ کردي‌ ‌ شبکه‌ خبر‌
‌‌9‌ گزارشات‌ مربوط به‌ مناطق‌ کردنشين‌ کشور و همچنين‌ معرفي‌ نواحي‌ ديدني‌ و
تاريخي‌ اين‌ مناطق‌‌ انعکاس‌ مطلوب‌ داشته‌ باشد‌ ‌شبکه‌ خبر ‌ شبکهضهاي‌ ‌1‌ و ‌2‌
‌ راديو سراسري‌ ‌ راديو جوان‌‌
‌‌10‌ در رسانه‌ ملي‌ از قوم‌ کرد بعنوان‌ يکي‌ از اقوام‌ اصيل‌ ايراني‌ که‌ در طول‌
تاريخ‌ وفادار به‌ حاکميت‌ مرکزي‌ ايران‌ بوده‌‌ ياد شود‌ ‌تمام‌ شبکهضهاي‌
داخلي‌ بخصوص‌ شبکهضهاي‌ استاني‌ کردنشين‌ و شبکه‌ خبر‌
ضميمه‌ ‌ مختصري‌ درباره‌ پژاک‌
پژاک‌ ‌‌‌‌‌ ‌ که‌ مخفف‌ کلمه‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ميضباشد به‌
معناي‌ ‌حزب‌ حيات‌ ازاد کردستان‌‌ بوده‌ که‌ از احزاب‌ معارض‌ کرد و شاخهضاي‌ از
حزب‌ کارگران‌ کردستان‌ ترکيه‌ ميضباشد‌
اين‌ گروهک‌‌ حيطه‌ فعاليتش‌ را در منطقه‌ مرزي‌ ايران‌ و ترکيه‌ قرار داده‌ است‌‌
‌ويکي‌ پديا‌ ژوئن‌ ‌‌2007‌
اساس‌ کار گروهک‌ پژاک‌ بر مبناي‌ ترور و قتل‌ عام‌ مردم‌ و افراد کرد سرشناس‌
مخالف‌ افراط کاريهاي‌ ايشان‌ است‌ و طبق‌ شواهد متعددي‌‌ بوسيله‌ سازمانهاي‌
جاسوسي‌ انگليس‌‌ اسرائيل‌ و سيا ‌امريکا‌ حمايت‌ مالي‌ نظامي‌ ميضگردد‌ پژاک‌
که‌ در سال‌ ‌2004‌ اولين‌ کنگره‌ خود را برگزار نمود‌ اساسا از انجام‌ انقلاب‌
با هدف‌ برقراري‌ يک‌ سيستم‌ به‌ اصطلاح‌ دموکراتيک‌ فدرال‌ در ايران‌ حمايت‌
ميضکند‌ رهبري‌ اين‌ گروهک‌ را در حال‌ حاضر‌ عبدالرحمن‌ حاجي‌ احمدي‌ بعهده‌
دارد‌ ‌ويکي‌ پديا‌ ژوئن‌ ‌‌2007‌
نکته‌ مهم‌ در ارتباط با اين‌ حزب‌ اين‌ است‌ که‌ بر خلاف‌ برخي‌ گروههاي‌ مطرح‌
کرد نظير حزب‌ دموکرات‌ کردستان‌ ايران‌‌ پژاک‌ با حمله‌ نظامي‌ امريکا به‌
ايران‌ به‌ اين‌ اميد که‌ چنين‌ حملهضاي‌ به‌ سرنگوني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ بينجامد‌
موافق‌ است‌‌
گوشهضاي‌ از عملياتهاي‌ تروريستي‌ پژاک‌ در سالهاي‌ اخير‌
شاخه‌ نظامي‌ حزب‌ حيات‌ ازاد کردستان‌ ‌پژاک‌‌ تاکنون‌ اعمال‌ خرابکارانه‌
متعددي‌ را در نقاط مرزي‌ و يا داخل‌ کشور انجام‌ داده‌ ضاست‌‌ برخي‌ از اين‌
اقدامات‌ در ساضلهاي‌ اخير عبارتند از‌
‌‌1‌ حمله‌ به‌ يک‌ پايگاه‌ سيار نوروزي‌ در اذربايجان‌ غربي‌ که‌ طي‌ ان‌ يک‌ نفر از
پرسنل‌ نيروي‌ انتظامي‌ و ‌2‌ نفر از نيروهاي‌ بسيجي‌ را به‌ شهادت‌ رساندند‌
‌بازتاب‌ ‌ ‌20‌ فروردين‌ ‌‌85‌
‌‌2‌ درگيري‌ با نيروهاي‌ زميني‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در ‌4‌ بهمن‌ ‌85‌ در محل‌
‌جهنم‌ دره‌‌ بين‌ مرز ايران‌ و ترکيه‌ که‌ طي‌ ان‌ ‌2‌ تن‌ از ماموران‌ نيروي‌ زميني‌
ارتش‌ به‌ شهادت‌ رسيده‌ و ‌2‌ نفر ديگر نيز زخمي‌ شدند‌ همچنين‌ بالگرد نيروي‌
زميني‌ ارتش‌ که‌ براي‌ انتقال‌ شهدائ‌ و مجروحان‌ اين‌ درگيري‌ عازم‌ منطقه‌ بود
به‌ طرز مشکوکي‌ دچار سانحه‌ شد و طي‌ ان‌ فرمانده‌ لشگر ‌64‌ اروميه‌ و فرمانده‌
يکي‌ از تيپضهاي‌ اين‌ لشگر به‌ شهادت‌ رسيدند‌ ‌افتاب‌ نيوز ‌ ‌6‌ اسفند ‌‌85‌
‌‌3‌ درگيري‌ با واحدهاي‌ عملياتي‌ قرارگاه‌ حمزه‌ سيدالشهدائ‌ در منطقه‌ صصوماي‌
براروست‌‌ شمال‌ غرب‌ کشور که‌ طي‌ ان‌ سه‌ نفر از فرماندهان‌ پژاک‌ ‌از جمله‌
فردي‌ موسوم‌ به‌ دکتر افتاب‌‌ به‌ هلاکت‌ رسيدند‌ ‌گويا نيوز ‌ ‌8‌ بهمن‌ ماه‌
‌‌85‌
‌‌4‌ درگيري‌ با نيروهاي‌ تيپ‌ اباعبدالله‌ سپاه‌ پاسداران‌ اذربايجان‌ غربي‌ در
منطقه‌ سلماس‌ که‌ طي‌ ان‌ معاون‌ تيپ‌ به‌ شهادت‌ رسيد و همچنين‌ ‌4‌ نفر از اعضاي‌
پژاک‌ نيز به‌ هلاکت‌ رسيدند‌ ‌ايلنا ‌ ‌9‌ خرداد ‌‌84‌
‌‌5‌ همچنين‌ اين‌ حزب‌ در هفتهضاي‌ که‌ گذشت‌ ‌هفته‌ اول‌ شهريور ماه‌‌ مدعي‌ شد طي‌
يک‌ عمليات‌ در محور بانه‌‌ سقز‌ يک‌ خودروي‌ نيروي‌ نظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را
منفجر کرده‌ که‌ طي‌ ان‌ ‌7‌ نفر از اين‌ نيروها کشته‌ و ‌5‌ نفر به‌ شدت‌ زخمي‌
شدهضاند‌ ‌سايت‌ روژهه‌ لات‌ ‌ ‌3‌ شهريور ‌‌86‌
.
iribnews.ir
.
ساعت خبر: 15:36 - تاريخ خبر: 86/06/13