آمريكا و چك از لحاظ حقوقي هنوز درباره سپر موشكي اختلاف دارند
.
به گزارش روزنامه «كامرسانت»، آخر هفته گذشته دور ديگري از مذاكرات مقامات آمريكايي و چك در خصوص شرايط استقرار پايگاه رادار ضد موشكي سيستم دفاع ضد موشكي آمريكا در خاك جمهوري چك به اتمام رسيد. اعلامهاي رسمي حاكي از اين است كه مذاكرات با موفقيت همراه بودند. ولي بنا به گفته منابع غير رسمي، حداقل دو بعد نسبتا مهم در مذاكرات آتي در اين خصوص بين دو طرف اختلاف برانگيز باقي مانده است.

به نوشته اين روزنامه، يكي از مسائل مورد اختلاف اين است كه تركيب نظاميان مستقر در پايگاه در زمان انجام ماموريت، مشمول قوانين كداميك از دو طرف، چك يا آمريكا، قرار خواهند داشت؟ آمريكاييان مي خواهند كه نظاميان اين كشور در زمان ماموريتشان در خاك چك، بطور كامل در برابر قوانين محلي مصون باشند. يعني در صورت بروز هر نوع تخلفي از سوي نظاميان آمريكايي، آنها تنها بر اساس قوانين آمريكا و در كشور خود محاكمه خواهند شد. ولي مقامات چك نظري خلاف اين دارند و معتقدند كه نظاميان آمريكايي اگر از محدوده وظايفشان در پايگاه پا را فراتر بگذارند، با قوانين حقوقي چك مواجه خواهند بود.

مسئله ديگري كه مانع پيشبرد مذاكرات شده است، از ظرافت بيشتري برخوردار است و هر دو طرف ترجيح مي دهند در خصوص آن كمتر بصورت علني صحبت شود. مسئله اين است كه آمريكا مي خواهد از قبل كارايي توافقات آتي را در سراسر خاك چك گسترش دهند، آنهم نه فقط در محدوده چند كيلومتري از محل استقرار پايگاه.
در پنتاگون بعيد نمي دانند كه در آينده پايگاههاي نظامي ديگري در خاك اين جمهوري مستقر شود و به همين دليل به عقيده مقامات نظامي آمريكايي، در قرارداد كنوني بايد اساس حقوق بين الملل در خصوص فعاليت چنين پايگاههاي در نظر گرفته شود. در حاليكه سياستمداران چك اولا با توجه به تجربه حضور نظاميان شوروي در خاكشان و دوما با توجه به مخالفت دو سوم از مردم اين كشور با استقرار اين رادار در سرزمينشان ، از همان ابتدا گوشزد كرده اند كه در قرارداد منعقده محدوده زمين اختصاص يافته براي ايجاد پايگاه و نصب راداربايد مشخص شده باشد.

به نظر مي رسد كه پراگ فعلا موفق شده تا مواضع خود را به كرسي بنشاند. البته رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا قرار است قبل از مذاكرات بعدي به پراگ سفر كند. انتظار مي رود كه وي پيشنهادات قابل توجهي در خصوص مشاركت شركتهاي چك در امر ساخت پايگاه نظامي مطرح كند. اين مسئله ممكن است مواضع طرف چك را تا حدودي نرمتر سازد.
.
www.takeoff.ir