ادعاي‌ يک‌ امريکايي‌ که‌ به‌ دروغ‌ مدعي‌ شده‌ بود از حوادث‌ تروريستي‌ يازدهم‌ سپتامبر جان‌ سالم‌ به‌ در برده‌ است‌‌ خشم‌ امريکاييها به‌ خصوص‌ بازماندگان‌ واقعي‌ اين‌ سوء ‌قصدها را برانگيخته‌ است‌‌ .
به‌ گزارش‌ شبکه‌ پنج‌ تلويزيون‌ فرانسه‌‌ تانيا هد گفته‌ بود در يازدهم‌ سپتامبر دوهزار و يک‌ در برج‌ جنوبي‌ ساختمانهاي‌ مرکز تجارت‌ جهاني‌ حضور داشته‌ و هنگام‌ برخورد هواپيماي‌ دوم‌ به‌ دومين‌ برج‌‌ در طبقات‌ بالاي‌ برج‌ بوده‌ است‌ و يکي‌ از 19 نفري‌ است‌ که‌ به‌ طور معجزه‌ اسا از اين‌ واقعه‌ جان‌ سالم‌ به‌ در برده‌ است‌‌ .وي‌ مدعي‌ شده‌ بود جواني‌ 24 ساله‌ به‌ طور قهرمانانه‌ او را در راه‌ پله‌ ها هدايت‌ کرده‌ بود و خودش‌ کشته‌ شد‌ .
اين‌ زن‌ مي‌ گويد با تصور اينکه‌ قرار است‌ به‌ زودي‌ با نامزدش‌ ازدواج‌ کند نيروي‌ کافي‌ براي‌ خروج‌ از برج‌ را پيدا کرده‌ بود اما نامزدش‌ در برخورد هواپيما در برج‌ شمالي‌ کشته‌ شده‌ است‌‌ .
اين‌ داستان‌ به‌ حدي‌ تاثير برانگيز بود که‌ حتي‌ رودولف‌ جولياني‌ شهردار وقت‌ نيويورک‌ ازاو تجليل‌ کرده‌ بود و رسانه‌ ها توجهي‌ ويژه‌ اي‌ به‌ او مي‌ کردند‌ وي‌ همچنين‌ داوطلبانه‌ راهنماي‌ افرادي‌ بود که‌ از محل‌ ريزش‌ برجهاي‌ مرکز تجارت‌ جهاني‌ بازديد مي‌ کردند و شواهد دروغ‌خود را بازگو مي‌ کرد‌ .
اما شش‌ سال‌ پس‌ از يازدهم‌ سپتامبر دوهزارو يک‌ مشخص‌ شد همه‌ اين‌ ادعاها دروغ‌ بوده‌ است‌ او هرگز در برج‌ نبوده‌ است‌ و حتي‌ نامزدي‌ نداشته‌ است‌‌ .
نيويورکي‌ ها از اين‌ ادعاها به‌ خشم‌ امده‌ اند و از انجمني‌ که‌ وي‌ رياستش‌ را برعهده‌ داشت‌ اخراج شد .ظاهرا انگيزه‌ خانم‌ هد از اين‌ همه‌ دروغگويي‌ شهرت‌ بوده‌ است‌‌ .