ريچارد گريوت‌ سازنده‌ بازيهاي‌ الکترونيکي‌ و پسر اوون‌ گريوت‌ فضانورد سابق‌ امريکا گردشگر بعدي‌ فضايي‌ خواهد بود‌.

به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ فرانسه‌ از مسکو شرکت‌ خصوصي‌ ماجراجويان‌ فضا که‌ مسئول‌ اجراي‌ اين‌ پروازها است‌ روز گذشته‌ ‌ اين‌ خبر را اعلام‌ کرد‌.

گريوت‌ که‌ سازنده‌ بازي‌ معروف‌ اولتيما ان‌ لاين‌ است‌ گفت‌ لازم‌ است‌ انسان‌ ماجراجو باشد و براي‌ پاسخ‌ گويي‌ به‌ مسائل‌ علمي‌ دشوار که‌ امروز با ان‌ روبرو هستيم‌ از نيروي‌ مغز و تفکر استفاده‌ کنيم‌‌.

اين‌ شرکت‌ اعلام‌ کرد قرار است‌ گريوت‌ در اکتبر سال‌ دو هزار و هشت‌ به‌ فضا سفر کند‌.

وي‌ پس‌ از دنيس‌ تيتو ‌ مارک‌ شاتلوورث‌ ‌ گرگ‌ اولسن‌ ‌ انوشه‌ انصاري‌ و چارلز سيموني‌ ششمين‌ گردشگر فضايي‌ خواهد
www.takeoff.ir