مقامهای مذهبی مالزی امیدوارند نخستین فضانورد کشورشان، ماه آینده به عنوان نخستین مسلمان روزه دار، سفر 11 روزه اش را آغاز کند. دو مالزیایی مسلمان از جمله یک پزشک عمومی و یک دندانپزشک ارتش پیش از آنکه برای ماموریت فضایی 11 روزه در دهم اکتبر انتخاب شوند در روسیه تحت آموزش قرار گرفتند. پیش ترمسلمانان دیگری به فضا سفر کرده اند اما هیچ کدام درماه رمضان نبوده است.سازمان توسعه اسلامی مالزی اعلام کرد:احتمال دارد فضانورد انتخاب شده که با «سایوز»سفرمی کند در فضا روزه بگیرد یا پس از بازگشت به زمین قضاهای آن را به جا آورد. این سازمان افزود:زمان سحر و افطار باید مطابق با وقت محلی در پایگاه «بایکنور» روسیه در قزاقستان باشد.کمیته ملی فناوی مالزی راههایی برای ادای وظایف دینی مسافر روزه داردر فضا در نظر گرفته است.