محاكمه جنجالي قاتل كانادايي و اعترافات تكان دهنده وي به قتل ۴۸ زن و دختر آمريكايي موجب شد تا با فشار افكار عمومي بزرگ ترين پرونده قتل هاي زنجيره اي در تاريخ كانادا با قدرت و قوت بيشتري تحت پيگيري قرار گيرد. موج اعتراض مردم نسبت به تحقيقات پليس موجب شد تا آنان عكس هاي ۶۱ قرباني را در اطراف منطقه اسپوكين نصب كنند.
گم شدن ۴۸ زن و دختر دراين منطقه باعث شد تا «كيم روسمو» كارآگاه قديمي به اداره پليس مراجعه كند.او به پليس گفت: به احتمال زياد در اين پرونده ها با يك قاتل زنجيره اي روبه رو هستيم.
پليس ونكوور در حالي كه به حرف هاي او هيچ توجهي نكرد، ۲۱سال بعد وقتي با نشانه هاي بيشتري از قتل هاي مكرر در اين منطقه روبه رو شد درسال ۱۹۹۹جايزه اي ۱۰۰هزار دلاري براي معرفي قاتل، ياعوامل اين جنايت ها تعيين كرد.
* تشكيل گروه تخصصي
بهار سال ۱۹۹۹ دو تن از كارآگاهان ونكوور همراه دو پليس سلطنتي كانادا تيمي را براي بازنگري درباره پرونده هايي كه مربوط به ۳۱ زن گمشده بود، تشكيل دادند. تحقيقات آنها نشان داد قربانيان همگي از زنان خياباني هستند.
* يك شاهد
يكي از روزهاي آگوست سال ۱۹۹۹ زني به اداره پليس مراجعه كرد. اين زن در حالي كه پريشان بود با ناراحتي به پليس گفت: مردي مرا از پله مخفي يك هتل درمركز ونكوور ربود. او مرا به زور به داخل ماشين كشاند و به سرعت حركت كرد. درحالي كه مي دانستم هيچ راهي براي فرار ندارم در يك لحظه تصميم گرفتم تاخود را از ماشين به بيرون پرت كنم.
تحقيقات پليس نشان داد كه اين زن، زني خياباني نيست. بنابراين پليس تحقيقات خود را روي اظهارات اين زن متمركز كرد.
مدتي بعد نيز زني به اداره پليس ونكوور مراجعه كرد و گفت: بتازگي خانه اي خريده ايم اما هنگام تميزكردن آن متوجه لكه هاي خوني شديم كه در گوشه ديوارها و كف زمين برجاي مانده بود. پليس ونكوور بلافاصله يك تيم از متخصصان را به اين خانه اعزام كرد. بلافاصله نمونه خون هاي برجاي مانده به آزمايشگاه DNA ارسال شد.
نتيجه آزمايشات نشان مي داد خون متعلق به دختري ۱۶ ساله به نام جنيفر ژوزف است كه مدتي پيش به قتل رسيده بود.
* دستگيري صاحبخانه
تحقيقات پليس نشان مي داد كه خانه ويلايي متعلق به شخصي به نام رابرت ويليام پيكتون بوده است كه او پس از فروش خانه به خانه اي در شمال شهر «اسپوكين» نقل مكان كرده است.
* دستگيري رابرت
ساعاتي بعد«رابرت» ۵۳ساله در خانه ويلايي اش دستگير شد. او كه خلبان هلي كوپتر ارتش آمريكا بود منكر اطلاع از قتل دختر ۱۶ساله شد. اما زماني كه دريافت پليس نتيجه آزمايشات DNA را از روي لكه هاي خون برجاي مانده در خانه قديمي اش در دست دارد ناچار به قتل اعتراف كرد.
* بررسي پرونده ها
«مايك لي استرك» افسر تحقيق اين قتل پس از اعترافات رابرت در آرشيو جنايي خود دريافت كه او به اتهام قتل هاي زنجيره اي زنان قبلاً نيز تحت بازجويي قرار گرفته است. در اين زمان بودكه او احتمال داد رابرت در قتل هاي سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ نيز نقش داشته باشد.
با بررسي پرونده هاي جنايات در اين دو سال «استرك» به آثار برجا مانده از متهم، زير ناخن قربانيان توجه كرد. او بلافاصله اين آثار را با رابرت تطبيق داد و متوجه شد قاتل زنان دراين ۲ سال كسي جز رابرت نيست.
* اعتراف هاي جنايتكار
«رابرت» با اين سرنخ ها تحت بازجويي هاي فني و پليسي قرار گرفت. اين در حالي بود كه او دريافت پليس در ۱۲ قتلي كه در ۲ سال صورت گرفته سرنخ هايي دارد.
سرانجام او لب به اعتراف گشود و گفت: من با مقتولان طرح دوستي مي ريختم. آنان را به خانه ام يا يك معدن قديمي در حاشيه شهر مي كشاندم. بعد هم آنها را با چاقو يااسلحه به قتل مي رساندم.
او درباره قتل جنيفر ژوزف گفت: پس از اين كه او را سوار خودرويم كردم، مشغول صحبت شديم. بعد او را به خوردن يك نوشيدني دعوت كردم. او هم پذيرفت. بعد هم او را به خانه ام بردم. نيمه شب پس از اين كه او را با شليك گلوله از پا در آوردم، جسدش را به معدن متروكه شمال شرق بردم. رابرت در طول چندساعت بازجويي ديگر علاوه بر قتل جنيفر به ۷ قتل ديگر در سال ۱۹۹۷ و ۴ قتل در سال ۱۹۹۸ اعتراف كرد. قاتل بي رحم در ادامه اعتراف هايش گفت: ۲ ماه بعد از قتل «جنيفر» با «شرلي» كه ۲۰ سال داشت آشنا شدم و او را بعد از اين كه به معدن كشاندم با ۱۳ضربه كارد به قتل رساندم. يك ماه بعد با زني به نام «شانون زينسلي» آشنا شدم. او ۲۷ ساله بود. چند روز بعد از آشنايي مان او راهم از پا در آوردم.
قاتل زنجيره اي كه در تمام بازجويي ها با خونسردي حرف مي زد، گفت: «هدرلوئيس هرناندز» ۲۰ساله هم ششمين طعمه ام بود. او را اواخر نوامبر با ضربات چاقو از پا درآوردم. وقتي «استرك» در مورد قتل «مليندا مركس» كه يك زن ۲۰ساله بود، از رابرت بازجويي كرد، او گفت: مليندا براي گذراندن تعطيلات آمده بود كه با او آشنا شدم. ۲ روز بعد از آشنايي او را هم به قتل رساندم.
«لاري واسول» زن ۳۱ساله آخرين قرباني ام بود. او را با شليك گلوله از پا درآوردم.
* پليس در مزرعه
بدين ترتيب در پي اين اعتراف ها پليس به سرعت نيروهاي خود را در مزرعه اي واقع در «پورت كوكتيلام» در خارج از ونكوور مستقر كرد. دهها پليس درجست وجوي شواهدو سرنخ هايي براي قتل هاي ديگر بودند.
* عكس العمل خانواده رابرت
«ليندا» همسر رابرت پس از اين كه دريافت شوهرش قاتل زنجيره اي بوده است به همراه ۵فرزندش از خانه رابرت گريخت و به دادگاه حمايت از خانواده پناه برد.
* محاكمه
محاكمه جنجالي خلبان جنايتكار درحالي آغاز شد كه عده زيادي از خانواده قربانيان نسبت به تحقيقات پليس اعتراض داشتند. در يكي از جلسات محاكمه قاتل بايد همزمان در دادگاه ديگري به اتهام اختلاس محاكمه مي شد. بنابراين قاضي دادگاه قتل موافقت كرد مرد جنايتكار به صورت ويدئويي دردادگاه مالي شركت كند.
پس از خاتمه جلسات محاكمه هيأت منصفه رابرت را مجرم شناخت.
* فشار افكار عمومي
خانواده قربانيان كه در تمام طول محاكمات اعتقاد داشتند پليس تحقيقات كاملي در اين زمينه نكرده است با پخش عكس هاي قربانيان در مزرعه رابرت به روند تحقيقات و محاكمه بزرگ ترين پرونده قتل هاي زنجيره اي در تاريخ كانادا اعتراض كردند.
بعد از ۶ ماه دادگاه ديگري تشكيل شد بدين ترتيب دادگاه ايالتي بريتيش كلمبيا اعلام كرد كه شواهد و مدارك كافي براي محاكمه رابرت ويليام پيكتون وجود دارد.
* رأي دادگاه
سرانجام دادگاه «رابرت ويليام پيكتون» را پس از چند جلسه محاكمه علني و ۳ جلسه محاكمه غيرعلني به اتهام قتل ۱۱ دختر و زن به مرگ با صندلي الكتريكي محكوم كرد. مدتي بعد نيز حكم دادگاه اجرا شد.


منبع: روزنامه ايران شماره 3749 7/7/86 صفحه 14