اطلاعات امنيتي مسافرين هوايي اروپا 13 سال نگهداري مي شود
.
بر اساس طرح كميسيون اروپا براي مقابله بهتر با تروريسم اطلاعات امنيتي مسافرين هوايي اروپا 13 سال نگهداري مي شود.

به گزارش خبرنگار فارس در لندن ، كميسيون اروپا طرح هايي را براي مقابله با تروريسم پيشنهاد كرده است كه جمع آوري اطلاعات مربوط به مسافران هواپيماها و شديد كردن قوانين مربوط به اينترنت را شامل مي شوند.

در ارتباط با جمع آوري اطلاعات مربوط به مسافران هواپيماها ، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ملزم خواهند شد تا 19 مورد از اطلاعات شخصي را در باره افرادي كه به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا سفر مي كنند و يا از اين كشورها خارج مي شوند ، جمع آوري كنند ، اطلاعاتي از قبيل : شماره تلفن ، آدرس الكترونيكي (ايميل ) و همچنين جزئيات حقوقي كه مي گيرند. اين اطلاعات به مدت 13 سال آرشيو خواهند شد.

البته اين طرح پروازهايي را كه در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت مي گيرند ، شامل نخواهد شد. جمع آوري اطلاعات مربوط به مسافران موجب مي شود تا اتحاديه اروپا هم سو با امريكا قرار گيرد ، كه در پي حادثه يازده سپتامبر به جمع آوري اطلاعات مسافران هواپيماها اقدام كرده است.

در طرح هاي جديد مقابله با تروريسم كه از سوي كميسيون اروپا پيشنهاد شده است ، به مسئله اينترنت توجه خاصي شده است.

بر اساس اقدامات جديد پيشنهاد شده ، برپا كردن پايگاه هاي اينترنتي كه خشونت را ترغيب مي كنند و يا اينكه در باره ساخت بمب توضيح مي دهند يك جرم جنايي محسوب خواهد شد.

بر مبناي طرح هاي اعلام شده ، تمامي 27 كشور عضو اتحاديه اروپا فعاليت هايي را كه در راستاي جذب نيرو براي اقدامات تروريستي ، آموزش اقدامات تروريستي ، و يا برانگيختن اقدامات تروريستي صورت گيرند ، اقداماتي غير قانوني مي دانند.

همچنين ضرورت برپايي سيستم هشدار دهنده زودهنگام كه به سرعت گم شدن و يا دزديده شدن مواد منفجره قانوني را اطلاع دهد ، از ديگر اقداماتي است كه در طرح هاي كميسيون اروپا عنوان شده است.

كميسيون اروپا در معرفي طرح هاي مقابله با ترور ، همچنين از شماري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي هماهنگ نكردن قوانين خود در مقابله با تروريسم انتقاد كرده است.

كميسيون اروپا خاطر نشان كرد پس از گذشت 5 سال از تصميم اتحاديه اروپا براي ايجاد هماهنگي ميان قوانين كشورهاي عضو اين اتحاديه به منظور مقابله بهتر با تروريسم ، همچنان شماري از كشورهاي عضو هستند كه به اندازه كافي در اين باره اقدام نكرده اند.

منتقدين طرح جمع آوري اطلاعات مربوط به مسافران هواپيماها ابراز نگراني كرده اند از اينكه اجراي چنين طرح هايي ممكن است ناقض آزادي هاي مدني شخصي شود و سطح غير ضروري از نظارت را به وجود آورد.

فرانكو فراتيني كميسر دادگستري اتحاديه اروپا ، كه اين طرح را تنظيم كرده است ، معتقد است نحوه نظارت بر مسافران نقطه ضعفي در استراتژي اتحاديه اروپا در زمينه مقابله با تروريسم به شمار مي رود و لازم است تا اقدامات منسجم تري در اين باره صورت پذيرند.

وي افزود : اطلاعات مسافران هواپيماها پيشتر براي اهداف تجاري جمع آوري شده اند و اكنون لازم است تا اين اطلاعات در اختيار تمامي مسئولان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قرار داده شوند و همگي اعضاء در آگاهي از اين اطلاعات شريك باشند.

طرح هاي پيشنهاد شده از سوي كميسيون اروپا زماني به قانون تبديل مي شوند كه تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا آنها را به تصويب رسانند
.
farsnews.ir