روزنامه ي فوليادي، چاپ سائوپائولو، در شماره ي ديروز خود نوشت: با توجه به افزايش تقاصا براي خريد هواپيماهاي ساخت امبرائر در چين، اين شركت در نظر دارد كارخانه ي جديد براي توليد جت هاي 120 نفره ي "اي. 190" در اين كشور احداث كند.
بر اساس اين گزارش، امبرائر كه بزرگ ترين سازنده ي جت هاي منطقه اي در جهان به شمار مي رود، تصميم گرفته است ساخت جت هاي 50 نفره ي "اي. آر. جي 145" را متوقف، و صرفا بر روي جت هاي با ظرفيت بيشتر از 100 نفر تمركز نمايد.
همچنين، اين شركت با شركت "اويك" كه پيش از اين از فروش جت هاي بدنه ي متوسط در چين خبر داده بود، به توافقاتي دست يافته است تا اين شركت چيني كه رقيب سرخت امبرائر در چين است همكاري بيشتري با امبرائر داشته باشد.
اين گزارش حاكي است: امبرائر در حال حاضر فقط يك كارخانه در چين دارد كه كارخانه ي مذكور در شهر "هاربين" واقع شده است و صرفا جت هاي "اي. آر. جي 145" توليد مي كند.
اين در حالي است كه نمايندگي اين شركت در چين، واكنشي به ان خبر نداشته و از هر گونه اظهار نظري در اين خصوص خودداري كرده است.