اپراتور فرودگاه هاي مكزيك اعلام كرد: ترافيك مسافري فرودگاه هاي اين اپراتور درماه اكتبر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2/7 درصد كاهش داشته است كه دليل اين امر كاهش تقاضا به 9 مقصد پروازي مهم، از جمله شهر تفرجگاه معروف كانكون است.
به گزارش رويترز صنعت حمل و نقل هوايي و گردشگري مكزيك كه به دليل شيوع آنفونزاي خوكي در اين كشور از يك سال اخير دچار ركود شديدي شده است، به تدريج در حال برون رفت از بحران مي باشد.
بر اساس اين گزارش ترافيك مسافري اپراتور فرودگاه هاي مكزيك در ماه مه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بيش از 51 درصد كاهش داشت، اما از ماه ژوئن تقاضا براي سفرهاي هوايي به تدريج در اين كشور بهبود يافت.