روزنامه ي گاردين در گزارشي با اشاره به روند ادغام شركت هاي هواپيمايي بريتيش ايرويز و ايبريا نوشت: ادغام دو شركت بزرگ كار بسيار سختي است؛ اما تجارب، تخصص و مهارت هاي عملياتي مدير اجرايي بريتيش ايرويز قطعا در پيشبرد بهتر امور به هر دو شركت كمك خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش "آنتوني وازكويز" مدير اجرايي ايبريا نيز ابراز اميدواري كرده است تجارب مختلف ويلي والش در زمينه هاي مختلف، به خصوص تخصص او در كاهش هزينه ها، به روند ادغام اين دو شركت كمك نمايد.
اين در حالي است كه به رغم تلاش هاي مديريت ارشد ايبريا براي كنترل هزينه ها، اين شركت توفيقي در اين زمينه نداشته است و كارشناسان معتقدند فقط والش مي تواند هزينه هاي سرسام آور ايبريا را كاهش دهد.
همچنين، وي موفق شده است با كاستن از تعداد مديران ايبريا، اين شركت را كه قبلا يك شركت هواپيمايي نامتعادل بود، تا حدودي متوازن سازد.
ويلي والش 48 ساله كه در سال 2005 پس از مديريت تغيير ساختار در هواپيمايي اير لينگس به بريتيش ايرويز پيوست، كار خود را به عنوان خلبان در اين شركت ايرلندي آغاز كرد و پس از سال ها تجربه اندوزي و كار در بخش هاي مختلف، به مديريت بريتيش ايرويز برگزيده شد.
آنتوني واركويز نيز يكي از مديران خوب صنعت هوانوردي است كه با برخورداري از روحيه اي تعاملي و انعطاف پذيرتر، نسبت به مديران سابق ايبريا محبوبيت بيشتري دارد و همين امر موجب شده است كارشناسان به ادغام اين دو شركت اميدوارتر باشند.
در اين گزارش آمده است: اين دو شركت هواپيمايي زيان ده روز پنجشنبه ي هفته ي گذشته توافق كردند تا از طريق ادغام با يكديگر يك گروه هواپيمايي جديد به ارزش هفت ميليارد دلار ايجاد نمايند.