با شروع پروازهاي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي "هما" در شهركرد ،پروازهاي مسير شهركرد به مشهد از دو پرواز در هفته به چهار پرواز افزايش يافت.

بنابر گزارش روابط عمومي فرودگاه شهركرد بر اساس برنامه جديد پروازي در اين فرودگاه ،با پرواز يك فروند هواپيماي شركت هما از شهركرد به مشهد ،پروازهاي اين شركت در اين فرودگاه نيز آغاز شد.

بر اين اساس هما هر دوشنبه و پنجشنبه از فرودگاه شهركرد به مشهد پرواز مي كند.
افزون بر هما ،شركت تابان نيز روزهاي يكشنبه و چهارشنبه در اين مسير پرواز و مسافران را جابجا مي كند.