طي حكمي از طرف وزير راه و ترابري ،بهرام صناعي به عنوان معاون وزير و رئيس سازمان هواشناسي كشور منصوب شد.
بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور در اين حكم بر لزوم اهتمام رئيس جديد به بهره گيري از نيروهاي متخصص و متعهد،بكارگيري شيوه هاي نوين ارتقاءبهره وري و كيفيت،فراهم نمودن تسهيلات لازم براي ارئه خدمات هواشناسي به مردم و دستگاههاي مختلف اجرايي،استفاده بهينه از امكانات و توانمنديهاي بالقوه سازمان و تعامل سازنده با دستگاهها تاكيد شده است