شركت هواپيمايي كويت ايرلاينز و اير اينديا قرارداد همكاري مشترك، به امضاء رساندند .
به گزارش گلف نيوز ، طبق اين قرارداد، تعدادي از صندليهاي بخش ها ي درجه ي يك و دو در هواپيماهاي كويت ايرلاينز ، به مسافران هند ي اختصاص خواهند يافت . بر اساس اين گزارش، در حالي كه مسافران هندي از طريق سايت هايي غير از سايت كويت ايرلانيز بليت هاي خود را درزو مي كنند، اين شركت هواپيمايي تعدادي از صندليهاي خود را براي اين مسافران در نظر خواهد گرفت .