2979 زائر گلستاني خانه خدا امسال از فرودگاه گرگان به سرزمين وحي منتقل شدند.

بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور سيد محمد داودي مديركل فرودگاههاي استان گلستان گفت: اين تعداد زائر با 12 پرواز و طي 5 روز عازم عربستان شدند.

وي گفت :به منظور آسايش هرچه بيشتر زائران اهل سنت اين استان هنگام محرم شدن، دو دستگاه چادر در محوطه ترمينال فرودگاه نصب شد.