ايرباس 330 نخستين پرواز آزمايشي خود را در تولوز فرانسه انجام دا د.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از تولوز ، اين هواپيما قابليت حمل 64 تن بار را در بعد پروازي بيش از 7400 كيلومتر و 69 تن بار را در بعد پروازي بيش از 5930 كيلومتر دارد .
شركت ايرباس تاكنو ن شصت و هفت فقر ه سفارش براي ساخت اين نوع هواپيماي باري دريافت كرده است