به رغم كا هش ظرفيت مسافري، ترافيك مسافري ايرفرانس -كي ال .ام . ان دراكتبر سال جاري كاهش يافته است .
به گزارش رويترز، ترافيك مسافري ايرفرانس، در اين دوره نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 4,1 درصد كاهش داشته است . براساس اين گزارش، ضريب حمل مسافر اين شركت فرانسوي -هلندي در ماه اكتبر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با 1,3درصد كاهش، به 82,5 درصد رسيده است كه اين رقم نيز حاصل اقبال مسافران به مقاصد پروازي در قاره ي آمريكا بوده است .
اين گزارش مي افزايد : ايرفرانس در مجموع در ماه اكتبر 6 ميليون و 500 هزار نفر ر ا جابه جا كرده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 5,3 درصد كاهش داشته است . در ادامه اين گزار ش آمده است : ترافيك كارگوي اين شركت اروپايي نيز نسبت به مد ت مشابه در سال گذشته 19,1 درصد كاهش داشته است اما افزايش ظرفيت كارگو موجب شد تا ضريب حمل با ر در ماه اكتبر، با افزايش 0,3 درصدي به 67,7 درصد برسد .