مديرعامل خطوط هوايي امارات گفت: در صورتي كه فرودگاه هيترو مايل به انجام تغييراتي در برنامه ي پروازي خود باشد، اين فرودگاه مي تواند بدون نياز به ساخت باند سوم، پذيراي پروازهاي بيشتري باشد.
"تيم كلارك" كه با روزنامه ي گاردين گفتگو مي كرد، با بيان اين مطلب افزود: ارائه ي نوبت هاي پروازي به مدت چهار ساعت بيش از ميزان كنوني، با هزينه اي در حدود دو ميليون پوند قابل انجام است و تحقق اين امر مي تواند ميلياردها پوند صرفه جويي اقتصادي داشته باشد.
وي با بيان اين كه هواپيمايي امارات اين طرح را "تقرب زيست محيطي" نام گذاري كرده است، افزود: شايد عده اي نگران ايجاد آلودگي صوتي در شب باشند، اما در صورتي كه تقرب پروازهاي شبانه با زاويه ي تندتري انجام گيرد، علاوه بر كاهش آلودگي صوتي، ميزان انتشار آلاينده هاي كربني نيز به شدت كاهش خواهد يافت.
كلارك تصريح كرد: به جاي انجام رايزني با مقامات سياسي و گروه هاي حافظ محيط زيست و صرف ميليون ها پوند براي ساخت باند سوم در فرودگاه هيترو، مي توان صبح ها اين فرودگاه را اندكي زودتر باز و شب ها اندكي ديرتر تعطيل كرد.
وي ادامه داد: اين كار از تراكم پروازها خواهد كاست، اما بايد يادآور شوم امكان تقرب با شيب تند فقط براي هواپيماهاي نسل جديد، مانند ايرباس 380، ميسر است.
كلارك مدعي شد: در صورتي كه شركت هاي هواپيمايي پروازهاي شبانه ي خود را به فرودگاه هيترو با استفاده از هواپيماهاي مدرن انجام مي دهند، ميزان آلودگي صوتي به شدت كاهش خواهد يافت، به گونه اي كه صداي موتور هواپيماها همانند "ريزش باران" به گوش خواهد رسيد، اما براي افرادي كه كاملا در مسير پرواز هواپيماها زندگي مي كنند، اين صدا اندكي بيشتر خواهد بود.
بر اساس اين گزارش "جان استوارت"، مدير انجمن كنترل آلودگي صوتي فرودگاه هيترو، در واكنش به طرح تيم كلارك گفته است: اجراي چنين طرحي و افزايش پروازهاي شبانه در هيترو، قطعا با مخالفت شديد ساكنان اطراف فرودگاه مواجه خواهد شد.
گفتني است به رغم اين كه فرودگاه هيترو براي پروازهاي عادي از ظرفيت كامل خود استفاده مي كند، تعداد پروازهاي شبانه در اين فرودگاه كاملا محدود است و هر شب فقط 16 پرواز از هيترو انجام مي شود.