دوره آموزشی اصول وارسی سیستم پروازی dvor در فرودگاه اهواز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرودگاه‌ بین‌المللی اهواز 720 نفرساعت آموزش اصول وارسی پروازی سیستم كمك ناوبري موسوم به dvor از تاریخ 16/8/88 لغایت 25/8/88 در این فرودگاه برای 12 نفر از همکاران الکترونیک فرودگاه‌های کشور برگزار شد.

اساتید این دوره مهندس آزاد و مهندس شهباز زاده بودند و در تاریخ 25 8/88 با حضور امیرچی، نماینده آموزش اداره کل ارتباطات و ناوبری آزمون پایان دوره برگزار شد.