مرحله نهایی آزمایش یک نرم افزار پرواز توسط ناسا انجام شد
.
ناسا میزان سازش پذیری مرحله نهایی نرم افزار پرواز "وسیله انتقال خودکار ژول ورن" با دیگر نرم افزارهای پرواز ایستگاه فضایی بین المللی را در ماه سپتامبر با موفقیت آزمایش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار پرواز "وسیله انتقال خودکار ژول ورن" (Jules Verne Automatic Transfer Vehicle) را محققان تیم های بین المللی در مرکز تاسیسات تائید نرم افزار ناسا در هاستون آمریکا با موفقیت آزمایش کردند.

این مرحله از آزمایش که در سطح ایستگاه فضایی بین المللی انجام شده است، آزمایش جعبه پنجم نام دارد و درواقع یک مرحله جدید است که این نرم افزار را با نرم افزارهای دیگر ایستگاه فضایی بین المللی ادغام می کند.

این نرم افزار به مدت 12 روز توسط 43 مهندس از ناسا، اسا، آستریوم و بوئینگ در لابراتوار توسعه و ادغام نرم افزار در مرکز فضایی ناسا در جانسون مورد آزمایش قرار گرفت و 30 مختصص دیگر در روسیه و اروپا این پروژه را حمایت می کردند.

براساس گزارش پایگاه خبری اسا، آزمایش وتائید تمام نرم افزارهای پرواز ایستگاه فضایی بین المللی با بیش از 800 رایانه پیشرفته دنیا در این مرکز انجام می شود.

قرار است نرم افزار پرواز "وسیله انتقال خودکار ژول ورن"( ATV Jules Verne) در ابتدای سال 2008 پرتاب شود.

تاکنون در حدود 70 آزمایش مختلف در ناسا، اسا و آژانس فضایی روسیه با موفقیت روی این نرم افزار انجام شده است.

بنابراین گزارش، ژول ورن اولین نرم افزار از سری نرم افزارهای مورد نیاز ATV است. این وسیله نقلیه خودکار مواد مورد نیاز شامل آب، غذا وسوخت را برای سرنشیان ایستگاه فضایی بین المللی خواهد برد.

براساس برنامه ریزی ها، پنج ماموریت بین سالهای 2008 تا 2015 برای "وسیله انتقال خوکار"( ATV) پیش بینی شده است
www.mehrnews.com
www.takeoff.ir