فرانسه در فرودگاه‌ها اسکنرهاي بدني نصب مي‌کند


وزير حمل و نقل فرانسه گفت در تعدادي از فرودگاه‌هاي اين کشور اسکنرهاي بدني نصب مي‌شود تا کنترل بيشتري بر روي مسافراني که بويژه به آمريکا مي‌روند صورت گيرد.
دومنيک بوسه‌رو افزود: پس از اتفاقي که در پرواز ديترويت (سوار شدن يک نيجريه‌اي با مقاديري مواد منفجره) رخ داد، تصميم گرفتيم تدابير امنيتي را تقويت کنيم.
وي تصريح کرد: اين طرح آزمايشي است و تنها براي پروازهايي که به مقصد آمريکا صورت مي‌گيرد انجام خواهد شد. در صورت موفقيت به مرور زمان اين اسکنرها در تمامي فرودگاه‌هاي کشور و براي تمامي پرواز‌ها بکار گرفته خواهد شد.
بوسه‌رو با بيان اينکه نخستين اسکنرها تا دو هفته آينده در فرودگاه چارلز دو گل نصب خواهند شد، گفت: در حال بررسي نحوه حفظ حداکثري حريم خصوصي مسافران هستيم.
آمريکا پس از حادثه پراز ديترويت از ديگر کشورها خواسته است تا تمهيدات امنيتي پيشرفته تري براي مقابله با اتفاقات احتمالي مشابه بيانديشند.