منجمان تخمين می زنند که از ميان تقريبا صد سياره ای که تاکنون در کهکشان راه شيری کشف شده است، در حدود پنجاه سياره مشابه زمين با شرايط بالقوه برای پيدايش حيات وجود داشته باشد.
دانشمندان می گويند که تلسکوپ های فضايی تا 15 سال ديگر خواهند توانست برای حل معمای وجود حيات در اين سيارات، به رصد و مطالعه آنها بپردازند.

اخترشناسان طی سال های اخير بيش از صد سياره را که در مدار ستاره های ديگری غير از خورشيد (ستاره منظومه شمسی) می گردند يافته اند.

کليه اين سيارات کرات عظيم الجثه ای مانند مشتری هستند که امکان رشد و نمو موجودات زنده در آنها وجود ندارد.

اما نظريه های علمی به ما می گويد که سياراتی مشابه زمين نيز در جهان وجود دارد. با اين حال کرات مشابه زمين کوچکتر از آن هستند که با تلسکوپ های فعلی قابل رويت باشند.

پروفسور بری جونز از دانشگاه آزاد بريتانيا می گويد که در حدود نيمی از تقريبا صد منظومه ای که تاکنون در کهکشان راه شيری کشف شده است می تواند شامل کراتی حاوی آب مايع و احتمالا حيات باشد.

وی گفت: "ما مسلما انتظار داريم که اين کرات از لحاظ حجم و جرم، چيزی شبيه زمين باشند، دارای اتمسفر نسبتا غليظی باشند، دارای اقيانوس و قاره باشند، و احتمالا ميزبان موجودات زنده باشند."

تيم آقای جونز برای محاسبه شمار احتمالی سيارات قابل سکونت، به کمک آنچه درباره چگونگی شکل گرفتن سيارات و شرايط لازم برای پيدايش حيات می دانيم، از مدل سازی رايانه ای استفاده کرده است.

در حال حاضر اين تنها يک نظريه است، اما تا اواسط دهه بعدی، اخترشناسان بايد به فن آوری لازم برای جستجوی مستقيم کرات مشابه زمين دسترسی يافته باشند.

نسل تازه تلسکوپ های فضايی گازهای منتشره از موجودات زنده در اتمسفر کرات دوردست را جستجو خواهند کرد.

يافتن موادی مانند دی اکسيد کربن، آب و اوزون، از شواهد قانع کننده حيات است.

منبع: nojum