رييس بازرسي سازمان هواپيمايي:

اكثر آژانس‌ها گران فروشي مي‌كردند
دلالان بليت در فرودگاه شناسايي شدند

.

گران فروشي و بازار سياه بليت هواپيما با آغاز بازرسي‌ها و برخوردهاي صورت گرفته به شدت كاهش يافته است.علي شيراني ـ رييس بازرسي سازمان هواپيمايي كشوري، اضافه كرد: برخي آژانس‌ها در 10 سال گذشته بازرسي نشده بودند و حضور فيزيكي بازرسان در آژانس براي بررسي نحوه فعاليت و برخورد آنها با مردم و كنترل قيمت‌ها نتيجه لازم را نداشت.وي خاطرنشان كرد: آژانس‌ها اكثرا پا را فراتر از قانون گذاشته و گران فروشي مي‌كردند كه حدود يك ماه پيش با تشكيل تيمي از اعضاي بازرسي هواپيمايي كشوري، بيشتر آنها شناسايي و مورد برخورد قرار گرفتند.شيراني تصريح كرد: تعدادي از آژانس‌ها بليت چارتري در مسيرهايي چون كيش و مشهد را به بهانه خدمات اضافي گران تر مي‌فروختند در حالي كه هيچ خدماتي هم به مسافر ارائه نمي‌كردند.وي ادامه داد: آژانس‌هاي بند ب كه زيرنظر ميراث فرهنگي هستند بيشترين تخلف را داشته و به بهانه پروازهاي چارتري، بليتر را گرانتر از نرخ مصوب مي‌فروختند.رييس بازرسي سازمان هواپيمايي كشوري تاكيد كرد: اين آژانس‌ها شناسايي و به مبادي ذيربط اعلام شدند كه نسبت به تعطيل كردن دفاترشان اقدام كنند كه در صورت عدم انجام اين كار، اسامي متخلفان را به تعزيرات حكومتي اعلام خواهيم كرد.شيراني در تبيين روش ديگري گران فروشي بليت گفت: تعدادي از دلالان هم در ترمينال چهار به سراغ مسافران بدون بليت رفته و بليتي كه در از قبل خريداري كرده بودند را گران‌تر به آنها مي‌فروختند.وي تصريح كرد: تمامي اين دلالان شناسايي و با آنها برخورد شده و با توجه به حضور غيرمحسوس عوامل بازرسي در ترمينال چهار ديگر اثري از آنها ديده نمي‌شود.شيراني خاطرنشان كرد: آژانس‌ها براي گران فروشي بليت بسيار حساب شده و با احتياط عمل مي‌كنند بنابراين ماموران بازرسي با لباس شخصي بعضا تا چهار ساعت در آژانس‌ها معطل مي‌شوند تا موارد گران فروشي را به طريق مختلف كشف كنند.رييس بازرسي سازمان هواپيمايي كشوري تاكيد كرد: گران فروشي بليت تحت عنوان پروازهاي چارتر بسيار كم شده و آژانس‌ها هم مي‌دانند كه در صورت اين كار، اعضاي بازرسي رفته و آنجا را تعطيل مي‌كنند.
.
www.isna.ir
www.avia.ir