من در آزمون هواپیمایی هما برای مهندس کار آموز هواپیما قبول شدم رشته خودم مکانیک جامدات است لطفا بگویید چه چیزهایی را مطالعه کنم تا در مصاحبه قبول شوم؟