سوخت هواپيما گران شد
به همين دليل در ماههاي گذشته پس از مدتها بحث و بررسي شورايعالي هواپيمايي تصميم به افزايش 17 درصدي قيمت بليت هواپيما گرفت.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري از افزايش قيمت سوخت هواپيما نسبت به سال گذشته خبر داد.

حسين خانلري در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شركتهاي هواپيمايي فعال در كشور شركتهايي هستند كه فعاليت خود را با توجه به هزينه‌ها و درآمدهايشان تنظيم مي‌كنند.

وي افزود: به همين دليل در ماههاي گذشته پس از مدتها بحث و بررسي شورايعالي هواپيمايي تصميم به افزايش 17 درصدي قيمت بليت هواپيما گرفت.
به گزارش فارس اين اقدام قرار بود در مقابل حذف يارانه سوخت هواپيما انجام شود ولي تا كنون خبري مبني بر حذف اين يارانه منتشر نشده است.

با اين وجود رئيس سازمان هواپيمايي كشوري تصريح كرد: قيمت سوخت هواپيما نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است و شركتهاي هواپيمايي با وجود افزايش قيمت بليت، سوخت را نيز با قيمت بيشتري خريداري مي‌كنند.
وي البته از ذكر ميزان دقيق افزايش قيمت سوخت هواپيما خودداري كرد.

به گزارش فارس مبلغ صرفه‌جويي ناشي از حذف يارانه سوخت هواپيما مي‌بايست در 5 ماهه سال جاري رقمي معادل 166 ميليارد تومان باشد. اين در حاليست كه اين ميزان تا كنون "صفر" گزارش شده است.

بنابراين گزارش اين مبلغ بايد تا پايان سال 86 به 400 ميليارد تومان برسد.
asriran.com