اهانت‌ مسئولا‌ن‌ انگيسي‌ فرودگاه‌ بغداد به‌ سفير روسيه‌
.
ماموران‌ بازرسي‌ انگليسي‌ در فرودگاه‌ بغداد به‌ سفير روسيه‌ در اين‌ فرودگاه‌ توهين‌ کردند‌.

روزنامه‌ الخليج‌ چاپ‌ امارات‌ عربي‌ متحده‌ در شماره‌ امروز خود در اينترنت‌ به‌ نقل‌ از مدير فرودگاه‌ بغداد نوشت‌‌‌ به‌ سفير روسيه‌ در برابر چشمان‌ او اهانت شد که‌ توجيهي‌ ندارد‌.

علي‌ الصفار درباره‌ اهانت‌ به‌ سفير روسيه‌ گفت‌‌‌ کارمندان‌ شرکت‌ انگليسي‌ ‌گلوبال‌‌ که‌ مسئول‌ حمايت‌ از فرودگاه‌ هستند بدون‌ توجه‌ به‌ مسئوليت‌ ديپلماتيک سفير روسيه‌ از وي‌ خواستند کفش‌ هايش‌ را دربياورد‌ محتويات‌ جيبهايش‌ را خالي‌ و کمربند خود را در برابر چشمان‌ مسافران‌ و کارمندان‌ باز کند‌.

مدير فرودگاه‌ بغداد با اشاره‌ به‌ اعتراض‌ مقامات‌ روسي‌ به‌ اين‌ اقدام‌ افزود‌‌ مسئولا‌ن‌ انگليسي‌ به‌ خشم‌ و اعتراض‌ روسيه‌ پاسخ‌ ندادند‌.

وي‌ با اشاره‌ به‌ توانايي‌ عراقي‌ ها براي‌ حمايت‌ از فرودگاه‌ بغداد گفت‌‌‌ تا بحال‌ نديده‌ بودم‌ که‌ در هيچ‌ فرودگاه‌ بين‌ المللي‌ نماينده‌ کشوري‌ قدرتمند اينگونه‌ بازرسي‌ شود و اين‌ موضوع‌ را به‌ مسئولا‌ن‌ انگليسي‌ نيز گفتم‌‌.
www.takeoff.ir