ميلياردر امريکايي ايستگاه فضايي را به شرکت داروسازي تبديل ميکند
.
يک ميلياردر امريکايي قصد دارد ايستگاه فضايي بين المللي را پس از پايان موعد استفاده به يک شرکت داروسازي جهاني تبديل کند.

به نوشته روزنامه اينترنتي روسي ايزوستيا توماس پيکنز سرمايه دار تگزاسي معتقد است شرکتهاي بزرگ داروسازي جهان مي توانند از طريق اين مرکز يک پل ارتباطي ايجاد کنند و از انجا که انجام برخي ازمايش ها بايد در شرايط کاهش جاذبه زمين صورت گيرد ازمايش هاي پزشکي و داروسازي ويژه اي را مي توان در اين مرکز انجام داد و ان را به يکي از ارزشمند ترين منابع موجود در جهان تبديل کرد.
www.takeoff.ir