در سفر بعدي خود به دوسياره ي بزرگ و آبي رنگ منظومه ي شمسي يعني اورانوس و نپتون مي رسيم.

اين دو سياره در نزديکي مرزهاي منظومه ي ما قرار گرفته اند و در قرون اخير کشف شده اند. در واقع ازآنجايي که اين دو سياره با چشم غيرمسلح (بدون تلسکوپ) ديده نمي شوند، هيچ گاه انسانها نتوانسته بودند آنها را ببينند، تا اينکه پس از اختراع تلسکوپ بالاخره کشف شدند.

اورانوس

اين دو سياره نيز مانند سيارات غول پيکر قبلي تماماً از گاز تشکيل شده اند. و هردو داراي حلقه هستند. ولي نازک بودن حلقه هايشان، باعث مي شود که به راحتي ديده نشوند. در تصوير 2 حلقه هاي اورانوس ديده مي شود.
حلقه هاي اورانوس

2

اورانوس و نپتون هر دو بقدري بزرگ هستند که کره ي زمين در برابر آنها مانند يک تخم مرغ دربرابر توپ بسکتبال است: تصاوير 3 و 4 به ترتيب حجم اورانوس و نپتون را نسبت به زمين نشان مي دهند.
اورانوس

3
نپتون

4

اين دو سياره در واقع دو توپ گازي هستند که مانند مشتري داراي طوفانها و گردبادهاي عظيم مي باشند. ولي در يک نماي معمولي از اورانوس اين طوفانها قابل ديدن نيستند، ولي نپتون مانند مشتري داراي يک گردباد عظيم الجثه است که در تصوير 5 ديده مي شود. اگر به نماي نزديکتر اين لکه در تصوير 6 دقت کنيم ، به شباهت آن با چشم بزرگ مشتري پي خواهيم برد.
نپتون

5
لکه ي نپتون

6

سيارات غول پيکر منظومه ي شمسي همگي داراي تعداد زيادي قمر و حلقه هستند. در اين ميان فعلاً مشتري مقام اول را با بيشترين تعداد قمر دارد. سيارات اورانوس و نپتون نيز هر کدام به ترتيب 27 و 13 قمر شناخته شده دارند. معمولاً اقمار منظومه ي شمسي دنياهايي بدون هوا هستند که سطح صخره اي و ناهموار آنها در تصاوير، جلب نظر مي کند: در تصوير 7 اقمار اورانوس ديده مي شوند.
اقمار

7

تريتيون قمر بزرگ نپتون نيز در تصوير 8 به نمايش گذاشته شده است.
قمر

8
منبع : تبیان