ضريب امنيتي هواپيماي رييس جمهور كاهش یافته است
.
هواپيمايي كه رييس جمهور با آن سفرهاي خود را انجام مي دهد به دليل قديمي بودن و مشکلات تحريم ، دچار نقص فنی گردیده كه باعث كاهش ضريب امنيتي اين هواپيما شده است.
اين موضوع نگراني هايي را به ويژه در زمينه سفرهاي خارجي به وجود آورده است.
هواپيماي رييس جمهوري در سفر به نيويورك نيز دچار برخي مشكلات شد كه باعث اندكي تاخير در پرواز رييس جمهوري و هيات همراه گردید.

از سویی ،دیگر هواپيماهاي vip كشور نيز چندان از سلامت فني برخوردار نيستند.
شاهين و شهباز دو هواپيمايي كه امروز براي جابجايي مسوولان در سفرها مورد استفاده قرار مي گيرد مربوط به قدیم است و بيش از 40 سال از عمرشان مي گذرد.

به طور قطع مسوولان به دنبال يافتن هواپيماهاي جايگزين براي اين دو هواپيما هستند.