نحوه بررسي كاربردها و اهميت نانوفناوري در صنعت هوافضا
.
انواع تقسيم‌بندي فناوري هوافضا و انتخاب مدل تقسيم‌بندي مناسب براي بررسي کاربردهاي فناوري نانو در هوافضا


نوع تقسيم‌بندي -------------------------- تقسيمات فناوري هوافضا
1- بخش‌ها :
.................................................. .... هوانوردي تجاري , فضا , دفاع و امنيت ملي
2- محصول نهايي :
.................................................. .... 1-هوانوردي تجاري = هواپيماهاي تجاري,هوانوردي عمومي,هليكوپترهاي تجاري,كنترل ترافيك هوايي
.................................................. ... 2-فضا = فضاپيماها,ماهواره‌ها,كاوش رها,تجهيزات زميني كنترل
.................................................. .. 3-دفاع و امنيت ملي = هواپيماهاي نظامي,هليكوپترهاي نظامي,موشك‌ها,هدايت و كنترل
3- سامانه‌‌ها:
.................................................. ... بدنه، موتورهاي توربيني، پيشرانه‌ها، فرودگاهي، ناوبري، ارتباطات، مديريت اطلاعات، امنيت، ربوتيك، اسلحه، عرشه ناو
4- اجزاء :
.................................................. .. سازه‌اي، الكتريكي، مكانيكي، نوري، بيولوژيكي، رابط انساني، هوانوردي، رايانه‌‌اي، ذخيره اطلاعات، ذخيره انرژي
5- حوزه‌ها :
.................................................. .مواد ,ابزارها ,حسگرها ,انرژي,پشتيباني انسان
.
.

بررسي فناوري‌هاي نانو مورد استفاده در هوافضا در هر مرحله‌اي كه باشند، چه در مرحله تحقيق و توسعه و چه در مرحلة كاربردي شدن و تجاري‌سازي، مي‌توان در جدول فوق جايگاه آن را در هركدام از اين پنج نوع تقسيم‌بندي مشخص نمود؛ البته مشخص است كه بعضي از فناوري‌ها در چند مورد بطور مشترك حضور دارند، بطور مثال نانومواد در انواع محصولات نهايي و سامانه‌ها و در سه بخش هوانوردي تجاري، فضا و دفاع حضور دارند.
به علت اينكه فناوري نانو هنوز در بسياري از بخش‌ها هنوز كاربردي و تجاري نشده است و هدف از اين بررسي، غير از نگاهي اجمالي به كاربردهاي فعلي فناوري نانو در هوافضا، شناخت ضمني محصولات آينده هوافضا نيز مي‌باشد بنابراين تقسيم‌بندي نوع آخر براي اين بحث در نظر گرفته شد.
در ادامه كاربردهاي فناوري نانو در هوافضا را در حوزه مواد، ابزارها، حسگرها، انرژي و پشتيباني انسان مورد بررسي قرار مي‌دهيم و بر حسب مورد تقسيمات ديگر را نيز ذكر مي‌نماييم.
pishran.com