شنبه 21 مهر 03:30
عطارد 1.2 درجه شمال ماه

شنبه 21 مهر 15:30
ماه در اوج

يکشنبه 22 مهر 07:30
زهره 2.9 درجه جنوب زحل

دوشنبه 23 مهر 18:30
قلب العقرب 0.5 درجه شمال ماه (اختفا)

سه‌شنبه 24 مهر 08:30
مشتری 5.3 درجه شمال ماه

جمعه 27 مهر 12:30
تربيع اول

يکشنبه 29 مهر 08:30
نپتون 1.1 درجه شمال ماه (اختفا)